Podnet na ÚKRK vo veci nezaevidovaného inventáru SZV v hodnote viac ako 64 000 eur

v Skalici 25.3.2020                                                                            

Vec: podnet k chýbajúcej evidencii majetku SZV a neoprávnenému nakladaniu s ním

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

V dňoch 5. decembra  a 16. decembra 2019 som ako vedúca inventarizačnej komisie SZV vykonala inventarizáciu majetku SZV na Včelárskej Paseke a na Svrčej ul. 14. Počas inventarizácie som na základe súpisu majetku z 11.11.2019 vypracovanom Ing. Fiľom (v prílohe) mylne zaevidovala do majetku SZV majetok SOŠ, ktorý sa nachádzal na Včelárskej paseke. Vtedy som si myslela, že tento majetok už bol v minulosti vysporiadaný s SOŠ Pod Bánošom. Táto chyba mi bola vytknutá na zasadnutí VV SZV konanom 11. januára 2020 a uznesením VV SZV č. 161/2020 mi bolo uložené vyňať zo zoznamu majetok SOŠ a pripraviť k vysporiadaniu majetku dodatok Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva s termínom do 19.1.2020.

Ohľadom samotnej Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 som sa ešte dňa 17.11.2018 obrátila na ÚKRK s podnetom o preskúmanie jej právoplatnosti a o odporúčanie nápravných opatrení, ku ktorému som dodnes neobdržala odpoveď. Nakoľko mám snahu zabrániť tomu, aby sa odstránili závažné pochybenia v hospodárení SZV, uvádzam nasledovné:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a vtedajším predsedom SZV Ing. Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva bola v tomto zmysle zo strany SZV už myslím dostatočne naplnená m.i.  výškou čerpania podpôr z NP pre SOŠ – či už na vybavenie školskej včelnice, alebo na kurzy(bližšie uvedené v časopise Včelár č. 4/2020 na str. 64)

Citujem z podnetu datovaného 17.11.2018: „táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018. …Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2012, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.“ K tomu ešte dodávam, že Ing. P. Fiľo bol až do 11.novembra 2012 predsedom komisie pre majetok SZV, teda bol zodpovedný za nakladanie s majetkom SZV, a mal za úlohu chrániť a zveľaďovať majetok SZV. V konflikte s týmto poslaním bolo uzavretie dohody  o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva  v tom znení ako bola v roku 2010 uzatvorená.

 • V rokoch 2012-2013 SZV zakúpil vysokozdvižný vozík, spektrofotometer, záhradný traktor, plničku medu Swienty, pastovač medu, terénny vozík a prívesný vozík spolu v sume 64 367,88 eur + ďalšie zariadenia (karusel na 60 plástov, roztápač odviečkovancov – uvedené v texte nižšie), ktoré neboli v evidencii majetku SZV, sú užívané SOŠ Pod Bánošom bez akejkoľvek nájomnej zmluvy a znaky toto konania nesú znaky zneužitia právomoci bývalým predsedom Ing. Gálom ako aj privlastnenia si veci Ing. P. Fiľom, resp. SOŠ Pod Bánošom. Je pravdepodobné, že o týchto zariadeniach vedeli aj niektorí ďalší členovia VV SZV, ktorí taktiež konali v rozpore so záujmami SZV – napr. predseda komisie pre ukážkové a školské včelnice Milan Janco. Na základe dôkladného štúdia dokumentácie na S-SZV som s pomocou vedúceho sekretariátu dohľadala nasledovné:
 1. V júni 2012 bol autormi Ing. P. Fiľo a Ing. J. Ryšavý vypracovaný projekt školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci. (vo Výkonnom výbore pracujem od novembra 2012 ale doteraz som nevedela o tom, že máme vlastnú školskú včelnicu na ktorú boli nami v r. 2012/2013 zakúpené zariadenia). V projekte sa píše: Cieľom tohto projektu je vyššie spomínaná zmena charakteru skanzenu na školskú včelnicu s disponibilnými právami Slovenského zväzu včelárov. To znamená zmeny nájomných zmlúv tak, aby aj po uplynutí 5. rokov nebolo možné zariadenie, vrátane jeho technologického vybavenia sprivatizovať, ale aby trvale slúžilo pre vzdelávacie potreby Slovenského zväzu včelárov ……Bude treba upraviť nájomné zmluvy a vzťahy tak, aby ani po prípadných problémových situáciách existencie Paseky resp. jeho správcu tieto zariadenie neprešli do privátneho sektoru, či iných záujmových sfér, ale trvale slúžil výhradne záujmom Slovenského zväzu včelárov.“Na túto včelnicu SZV v Kráľovej pri Senci boli 20.5.2013 z účtu SZV zakúpené nasledovné zariadenia:

Zariadenie na ohrev medu s PID reguláciou (783,06 €),

Plnička medu SWIENTY (3276,00 €),

Pastovač medu so šnekom ako homogenizér pre 300 kg (2 980,08 €),

Roztápač odviečkovancov (1 068,00 €),

Automatická regulácia pre homogenizátor (271,20 €),

Otočný držiak odviečkovaných rámikov na 60 ks (1 280,40 €).

Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenie bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 6 761,22 €. Časť týchto zariadení je uvedená v tabuľke Ing. Fiľa z 11.11.2019 (v prílohe) so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (ale niektoré chýbajú v rozpise majetku SZV, resp. položky s podobným názvom a podobnými sumami  sú vykazované, že ich zakúpila SOŠ) – v tomto súpise majetku je od Ing. Fiľa dopísaná poznámka, že keďže SOŠ dala do Kráľovej pri Senci zariadenie v sume 17 529,00 eur, že rozdiel súm robí 46 837,88 eur, a keďže bola čerpaná 70% dotácia, že za sumu zvyšných 30% by mal byť urobený doplatok zo strany SOŠ v hodnote 14 051 eur, ktorý v mailoch z 4.3.a 9.3.2020 navrhuje riešiť ako reciprocitu za odovzdanie matrice na výrobu zväzových pohárov (pozn: s ktorými doteraz obchodovala nezisková organizácia Včelársky servis vo vlastníctve Ing. P. Fiľa) a reciprocitu za nezadministrované dotácie za kurzy vykonané SOŠ Pod Bánošom v podpornom roku 2018/2019.  Teda, že SZV by za svoj majetok nedostal de facto nič (cena výroby matrice na poháre je cca 10 000 eur a nezadministrované dotácie boli vo výške cca 15 000 eur)

V podpornom roku 2012/13 zakúpil SZV 31.8.2013 aj terénny vozík (16 500,00 €) a 27.8.2013 príves na kočovanie so včelstvami (6 855,60 €). Tieto boli zakúpené Zväzom pre využitie Centrom vzdelávania vo včelárstve na SOŠ Pod Bánošom. Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenia bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 4 798,92 € (dotácia za terénny vozík vo výške 11 592,00 € bola s najväčšou pravdepodobnosťou na základe neskôr vykonaných kontrol PPA vrátená na PPA, nakoľko dokumentácia k tomuto vozíku je založená v spisovom obale „zamietnuté 2012/2013“).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, zariadenia boli zakúpené s účelom: prívesný vozík:„prepravu úľov pre kočovanie“ a terénny vozík:„ako metodická ukážka práce so včelstvami v kočovných stanovištiach na prevoz včelstiev ale aj materiálu na kŕmenie a prácu so včelstvami“, t.j. nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu) – naviac, ani v dokumentácii k verejnému obstarávaniu sa neuvádza, že by malo ísť o učebnú pomôcku, ale o “vozík na presun včelstiev v teréne“ https://vcelari.sk/2013/08/verejna-obchodna-sutaz-na-obstaravanie-poloziek-szv/ a ako som uviedla vyššie, terénny vozík bol pravdepodobne nakoniec v plnej výške hradený z prostriedkov SZV (dotácia bola vrátená)

 • Dva roky pred týmito nákupmi realizoval SZV ešte nákup zariadenia:

Čelný vozík s dieselovým motorom Hyster (12 000,00 €).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, tento vysokozdvižný vozík bol zakúpený ako „technické vybavenie“, nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu)

V tomto období SZV zakúpil aj už zmienený spektrofotometer UV-1800, a záhradný traktor Husquarna, ku ktorým sa mi vzhľadom na časovú náročnosť dohľadávania dokumentov a súčasnej pandémie Covid-19 zatiaľ nepodarilo nájsť dokumentáciu.

Konštatujem však, že z dosiaľ nájdenej dokumentácie nikde nie je použitý termín „učebná pomôcka“ a nakoľko tieto zariadenia ani neboli študentami používané (overila som si to u niekoľkých absolventov kurzov) nespadá na ne článok 2.2 Dohody o podpore vzdelávania a teda SZV nemá žiadnu povinnosť zariadenia odpredať SOŠ Pod Bánošom, ako sa nám to snaží Ing. P. Fiľo vsugerovať (maily z 4.3.2020 a 9.3.2020 v prílohe). Práve naopak, zariadenia sú od prvého dňa zakúpenia plne v majetku SZV a nakoľko sú zariadenia viac ako 8 rokov používané subjektom SOŠ Pod Bánošom bez nájomnej zmluvy bola týmto konaním Slovenskému zväzu včelárov spôsobená značná škoda na majetku. Na okraj: dohľadala som si definíciu, čo je to učebná pomôcka – pod týmto pojmom sa rozumejú prírodniny, stavebnice, 3D modely strojov, nástenné obrazy, zvukové pomôcky, textové pomôcky a SW – rozhodne nie stroje a zariadenia, ktoré ani nie sú študentami používané (vysokozdvižný vozík, kosačka a pod)….Ing. Fiľo v maily z 4.3.2020 tvrdí, že zariadenia musia zostať v používaní SOŠ do roku 2025, čo je však úplne mylná interpretácia tej dohody (dovolím si povedať, že pravdepodobne úmyselne zavádza nakoľko v tej dobe nevedel, že už mám časť dokumentácie dohľadanej). Dohoda totiž hovorí o tom, že SZV si malo 5 rokov ponechať zakúpené učebné pomôcky vo svojom majetku (lebo 5 rokov sa v zmysle dotácii nemôže meniť vlastník) a potom, po splnení legislatívnych požiadaviek má SZV učebné pomôcky odpredať SOŠ a táto ich musí minimálne 7 rokov používať na účely vzdelávania.  Za základnú legislatívnu požiadavku však považujem zaevidovanie tohto majetku do majetku SZV, tj vykonanie inventarizácie, zistenie, či sa jedná, alebo nejedná o učebné pomôcky, či na ne bola alebo nebola poskytnutá dotácia, ďalej v akom sú stave atď…

 • Za závažný fakt z hľadiska hospodárenia s majetkom SZV považujem to, že majetok SZV nebol evidovaný v inventári SZV a pravdepodobne nebol riadne zaevidovaný ani v účtovníctve SZV ako aktíva SZV – nakoľko vo väčšine prípadov ide o majetok v hodnote vyššej ako 1700 € malo ísť o obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý mal byť samostatne evidovaný. Naviac, došlo tu k porušeniu aj ďalších interných predpisov:

V období uzavretia Dohody o podpore vzdelávania bol VV SZV prijatý dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV, ktorý vypracoval vtedajší podpredseda pre ekonomiku a legislatívu JUDr. Milan Sláviček, PhD. z dokumentu citujem „Správca (pozn. rozumej VV SZV) je oprávnený a povinný majetok SZV užívať na plnenie úloh v súlade s poslaním a úlohami SZV alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa týchto zásad hospodárenia a udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniua v odseku 6: „Správca majetku SZV je povinný viesť o majetku SZV účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.“ a v odseku 8 „Správca podľa § 2 ods.1 písm. a) a b) je povinný vykonať súpis majetku SZV vo svojej správe a tento súpis zaslať do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice na Sekretariát SZV a Ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu SZV (ďalej len ÚKRK SZV). Súpis majetku SZV vykoná i Sekretariát SZV v lehote do 90 dní a zašle ho ÚKRK SZV.“

§ 9 v odseku 1 uvádza: „Prevod správy majetku SZV sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu, a ak je prevod odplatný, dojednanú cenu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.“

Mám teda za to, že samotná Dohoda o podpore vzdelávania, ktorá neobsahuje prílohu kde by bol rozpísaný majetok, ktorý by mal  uvedené vyššie citované náležitosti nemá pre SZV právnu záväznosť t.j. SZV nie je povinný odpredávať žiaden majetok SZV subjektu SOŠ Pod Bánošom.

Naviac, dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV uvádza v § 11 Nájom a výpožička, ods 1Správca môže dočasne prebytočný majetok SZV prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. Zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu výpožičky, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom“ a v   § 12 v odseku 2. „Správca, ktorým je Výkonný výbor SZV, môže so súhlasom Valného zhromaždenia SZV použiť majetok vo vlastníctve SZV v hodnote neprevyšujúcej 65.000 € ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je SZV“. Na základe tohto mám za to, že keďže chýbal súhlas VZ, nešlo u tohto majetku SZV v sumárnej sume prevyšujúcej 65 000 eur o vklad do imania právnickej osoby.

Záverom: V súlade s týmto dokumentom mám za to, že všetky zložky SZV (VV SZV, ÚKRK SZV, VZ SZV) sa majú snažiť  „využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.“ O predmetných zariadeniach  nedostali informáciu všetci členovia VV SZV a ani delegáti VZ, ktoré sa konalo v rokoch 2012, 2016 a 2019. A ani samotná ÚKRK pri kontrolách nikdy nenašla nezrovnalosti medzi majetkom vykazovaným a HIM zakúpeným z prostriedkov SZV. Tieto nezrovnalosti v hospodárení SZV mali pôvod v týchto osobách: v osobe Ing. Ľ. Gála, Ing. P. Fiľa, ktorý s uvedeným majetkom SZV nakladal bez zmluvného vzťahu a Milana Janca, ktorý bol dlhoročným predsedom komisie pre školské a ukážkové včelnice a vedel o zariadeniach nakupovaných pre jednotlivé včelnice. K samotnému poskytnutiu zariadení zakúpených z prostriedkov SZV podľa mojich vedomostí nemáme na S-SZV k dispozícii protokol a tak ani nie je známy presný dátum, kedy boli zariadenia odovzdané do užívania Ing. Fiľovi. K tejto v podstate zápožičke neexistuje nájomná ani iná zmluva a teda ani hmotná zodpovednosť za zverený majetok. Doteraz nevieme, či sa predmetné zariadenia zakúpené z prostriedkov SZV naozaj nachádzajú na SOŠ Pod Bánošom, a nevieme ani, v akom sú stave.

Vážený pán predseda, z titulu mojej funkcie ako členky VV SZV si Vás dovoľujem požiadať aby ste konal vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a aby ste voči  vyššie uvedeným osobám, ktoré sú zodpovedné za vzniknutý stav navrhol disciplinárne a ďalšie opatrenia. Tento mail Vám je zaslaný mailom aj poštou. Za kladné a rýchle vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou     

Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
 2. Tabuľka z 11.11.2019 vypracovaná Ing. Fiľom so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (chýbajú tam niektoré položky zakúpené  20.5.2013 z účtu SZV)
 3. Mail Ing. Fiľa z 4.3.2020
 4. Mail Ing. Fiľa z 9.3.2020
 5. dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, 2x prílohy žiadosti SZV o dotáciu
 6. 3 faktúry za zariadenia platené z účtu SZV
 7. Projekt Školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci
 8. Rozpis nákupov na jednotlivé školské včelnice s využitím dotačného programu v roku 2013

Podnet na ÚKRK k chýbajúcej evidencii majetku SZV za viac ako 64 000 eur

v Skalici 25.3.2020                                                                            

Vec: podnet k chýbajúcej evidencii majetku SZV a neoprávnenému nakladaniu s ním

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

V dňoch 5. decembra  a 16. decembra 2019 som ako vedúca inventarizačnej komisie SZV vykonala inventarizáciu majetku SZV na Včelárskej Paseke a na Svrčej ul. 14. Počas inventarizácie som na základe súpisu majetku z 11.11.2019 vypracovanom Ing. Fiľom (v prílohe) mylne zaevidovala do majetku SZV majetok SOŠ, ktorý sa nachádzal na Včelárskej paseke. Vtedy som si myslela, že tento majetok už bol v minulosti vysporiadaný s SOŠ Pod Bánošom. Táto chyba mi bola vytknutá na zasadnutí VV SZV konanom 11. januára 2020 a uznesením VV SZV č. 161/2020 mi bolo uložené vyňať zo zoznamu majetok SOŠ a pripraviť k vysporiadaniu majetku dodatok Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva s termínom do 19.1.2020.

Ohľadom samotnej Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 som sa ešte dňa 17.11.2018 obrátila na ÚKRK s podnetom o preskúmanie jej právoplatnosti a o odporúčanie nápravných opatrení, ku ktorému som dodnes neobdržala odpoveď. Nakoľko mám snahu zabrániť tomu, aby sa odstránili závažné pochybenia v hospodárení SZV, uvádzam nasledovné:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a vtedajším predsedom SZV Ing. Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva bola v tomto zmysle zo strany SZV už myslím dostatočne naplnená m.i.  výškou čerpania podpôr z NP pre SOŠ – či už na vybavenie školskej včelnice, alebo na kurzy(bližšie uvedené v časopise Včelár č. 4/2020 na str. 64)

Citujem z podnetu datovaného 17.11.2018: „táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018. …Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2012, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.“ K tomu ešte dodávam, že Ing. P. Fiľo bol až do 11.novembra 2012 predsedom komisie pre majetok SZV, teda bol zodpovedný za nakladanie s majetkom SZV, a mal za úlohu chrániť a zveľaďovať majetok SZV. V konflikte s týmto poslaním bolo uzavretie dohody  o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva  v tom znení ako bola v roku 2010 uzatvorená.

 • V rokoch 2012-2013 SZV zakúpil vysokozdvižný vozík, spektrofotometer, záhradný traktor, plničku medu Swienty, pastovač medu, terénny vozík a prívesný vozík spolu v sume 64 367,88 eur + ďalšie zariadenia (karusel na 60 plástov, roztápač odviečkovancov – uvedené v texte nižšie), ktoré neboli v evidencii majetku SZV, sú užívané SOŠ Pod Bánošom bez akejkoľvek nájomnej zmluvy a znaky toto konania nesú znaky zneužitia právomoci bývalým predsedom Ing. Gálom ako aj privlastnenia si veci Ing. P. Fiľom, resp. SOŠ Pod Bánošom. Je pravdepodobné, že o týchto zariadeniach vedeli aj niektorí ďalší členovia VV SZV, ktorí taktiež konali v rozpore so záujmami SZV – napr. predseda komisie pre ukážkové a školské včelnice Milan Janco. Na základe dôkladného štúdia dokumentácie na S-SZV som s pomocou vedúceho sekretariátu dohľadala nasledovné:
 1. V júni 2012 bol autormi Ing. P. Fiľo a Ing. J. Ryšavý vypracovaný projekt školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci. (vo Výkonnom výbore pracujem od novembra 2012 ale doteraz som nevedela o tom, že máme vlastnú školskú včelnicu na ktorú boli nami v r. 2012/2013 zakúpené zariadenia). V projekte sa píše: Cieľom tohto projektu je vyššie spomínaná zmena charakteru skanzenu na školskú včelnicu s disponibilnými právami Slovenského zväzu včelárov. To znamená zmeny nájomných zmlúv tak, aby aj po uplynutí 5. rokov nebolo možné zariadenie, vrátane jeho technologického vybavenia sprivatizovať, ale aby trvale slúžilo pre vzdelávacie potreby Slovenského zväzu včelárov ……Bude treba upraviť nájomné zmluvy a vzťahy tak, aby ani po prípadných problémových situáciách existencie Paseky resp. jeho správcu tieto zariadenie neprešli do privátneho sektoru, či iných záujmových sfér, ale trvale slúžil výhradne záujmom Slovenského zväzu včelárov.“Na túto včelnicu SZV v Kráľovej pri Senci boli 20.5.2013 z účtu SZV zakúpené nasledovné zariadenia:

Zariadenie na ohrev medu s PID reguláciou (783,06 €),

Plnička medu SWIENTY (3276,00 €),

Pastovač medu so šnekom ako homogenizér pre 300 kg (2 980,08 €),

Roztápač odviečkovancov (1 068,00 €),

Automatická regulácia pre homogenizátor (271,20 €),

Otočný držiak odviečkovaných rámikov na 60 ks (1 280,40 €).

Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenie bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 6 761,22 €. Časť týchto zariadení je uvedená v tabuľke Ing. Fiľa z 11.11.2019 (v prílohe) so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (ale niektoré chýbajú v rozpise majetku SZV, resp. položky s podobným názvom a podobnými sumami  sú vykazované, že ich zakúpila SOŠ) – v tomto súpise majetku je od Ing. Fiľa dopísaná poznámka, že keďže SOŠ dala do Kráľovej pri Senci zariadenie v sume 17 529,00 eur, že rozdiel súm robí 46 837,88 eur, a keďže bola čerpaná 70% dotácia, že za sumu zvyšných 30% by mal byť urobený doplatok zo strany SOŠ v hodnote 14 051 eur, ktorý v mailoch z 4.3.a 9.3.2020 navrhuje riešiť ako reciprocitu za odovzdanie matrice na výrobu zväzových pohárov (pozn: s ktorými doteraz obchodovala nezisková organizácia Včelársky servis vo vlastníctve Ing. P. Fiľa) a reciprocitu za nezadministrované dotácie za kurzy vykonané SOŠ Pod Bánošom v podpornom roku 2018/2019.  Teda, že SZV by za svoj majetok nedostal de facto nič (cena výroby matrice na poháre je cca 10 000 eur a nezadministrované dotácie boli vo výške cca 15 000 eur)

V podpornom roku 2012/13 zakúpil SZV 31.8.2013 aj terénny vozík (16 500,00 €) a 27.8.2013 príves na kočovanie so včelstvami (6 855,60 €). Tieto boli zakúpené Zväzom pre využitie Centrom vzdelávania vo včelárstve na SOŠ Pod Bánošom. Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenia bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 4 798,92 € (dotácia za terénny vozík vo výške 11 592,00 € bola s najväčšou pravdepodobnosťou na základe neskôr vykonaných kontrol PPA vrátená na PPA, nakoľko dokumentácia k tomuto vozíku je založená v spisovom obale „zamietnuté 2012/2013“).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, zariadenia boli zakúpené s účelom: prívesný vozík:„prepravu úľov pre kočovanie“ a terénny vozík:„ako metodická ukážka práce so včelstvami v kočovných stanovištiach na prevoz včelstiev ale aj materiálu na kŕmenie a prácu so včelstvami“, t.j. nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu) – naviac, ani v dokumentácii k verejnému obstarávaniu sa neuvádza, že by malo ísť o učebnú pomôcku, ale o “vozík na presun včelstiev v teréne“ https://vcelari.sk/2013/08/verejna-obchodna-sutaz-na-obstaravanie-poloziek-szv/ a ako som uviedla vyššie, terénny vozík bol pravdepodobne nakoniec v plnej výške hradený z prostriedkov SZV (dotácia bola vrátená)

 • Dva roky pred týmito nákupmi realizoval SZV ešte nákup zariadenia:

Čelný vozík s dieselovým motorom Hyster (12 000,00 €).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, tento vysokozdvižný vozík bol zakúpený ako „technické vybavenie“, nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu)

V tomto období SZV zakúpil aj už zmienený spektrofotometer UV-1800, a záhradný traktor Husquarna, ku ktorým sa mi vzhľadom na časovú náročnosť dohľadávania dokumentov a súčasnej pandémie Covid-19 zatiaľ nepodarilo nájsť dokumentáciu.

Konštatujem však, že z dosiaľ nájdenej dokumentácie nikde nie je použitý termín „učebná pomôcka“ a nakoľko tieto zariadenia ani neboli študentami používané (overila som si to u niekoľkých absolventov kurzov) nespadá na ne článok 2.2 Dohody o podpore vzdelávania a teda SZV nemá žiadnu povinnosť zariadenia odpredať SOŠ Pod Bánošom, ako sa nám to snaží Ing. P. Fiľo vsugerovať (maily z 4.3.2020 a 9.3.2020 v prílohe). Práve naopak, zariadenia sú od prvého dňa zakúpenia plne v majetku SZV a nakoľko sú zariadenia viac ako 8 rokov používané subjektom SOŠ Pod Bánošom bez nájomnej zmluvy bola týmto konaním Slovenskému zväzu včelárov spôsobená značná škoda na majetku. Na okraj: dohľadala som si definíciu, čo je to učebná pomôcka – pod týmto pojmom sa rozumejú prírodniny, stavebnice, 3D modely strojov, nástenné obrazy, zvukové pomôcky, textové pomôcky a SW – rozhodne nie stroje a zariadenia, ktoré ani nie sú študentami používané (vysokozdvižný vozík, kosačka a pod)….Ing. Fiľo v maily z 4.3.2020 tvrdí, že zariadenia musia zostať v používaní SOŠ do roku 2025, čo je však úplne mylná interpretácia tej dohody (dovolím si povedať, že pravdepodobne úmyselne zavádza nakoľko v tej dobe nevedel, že už mám časť dokumentácie dohľadanej). Dohoda totiž hovorí o tom, že SZV si malo 5 rokov ponechať zakúpené učebné pomôcky vo svojom majetku (lebo 5 rokov sa v zmysle dotácii nemôže meniť vlastník) a potom, po splnení legislatívnych požiadaviek má SZV učebné pomôcky odpredať SOŠ a táto ich musí minimálne 7 rokov používať na účely vzdelávania.  Za základnú legislatívnu požiadavku však považujem zaevidovanie tohto majetku do majetku SZV, tj vykonanie inventarizácie, zistenie, či sa jedná, alebo nejedná o učebné pomôcky, či na ne bola alebo nebola poskytnutá dotácia, ďalej v akom sú stave atď…

 • Za závažný fakt z hľadiska hospodárenia s majetkom SZV považujem to, že majetok SZV nebol evidovaný v inventári SZV a pravdepodobne nebol riadne zaevidovaný ani v účtovníctve SZV ako aktíva SZV – nakoľko vo väčšine prípadov ide o majetok v hodnote vyššej ako 1700 € malo ísť o obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý mal byť samostatne evidovaný. Naviac, došlo tu k porušeniu aj ďalších interných predpisov:

V období uzavretia Dohody o podpore vzdelávania bol VV SZV prijatý dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV, ktorý vypracoval vtedajší podpredseda pre ekonomiku a legislatívu JUDr. Milan Sláviček, PhD. z dokumentu citujem „Správca (pozn. rozumej VV SZV) je oprávnený a povinný majetok SZV užívať na plnenie úloh v súlade s poslaním a úlohami SZV alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa týchto zásad hospodárenia a udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniua v odseku 6: „Správca majetku SZV je povinný viesť o majetku SZV účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.“ a v odseku 8 „Správca podľa § 2 ods.1 písm. a) a b) je povinný vykonať súpis majetku SZV vo svojej správe a tento súpis zaslať do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice na Sekretariát SZV a Ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu SZV (ďalej len ÚKRK SZV). Súpis majetku SZV vykoná i Sekretariát SZV v lehote do 90 dní a zašle ho ÚKRK SZV.“

§ 9 v odseku 1 uvádza: „Prevod správy majetku SZV sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu, a ak je prevod odplatný, dojednanú cenu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.“

Mám teda za to, že samotná Dohoda o podpore vzdelávania, ktorá neobsahuje prílohu kde by bol rozpísaný majetok, ktorý by mal  uvedené vyššie citované náležitosti nemá pre SZV právnu záväznosť t.j. SZV nie je povinný odpredávať žiaden majetok SZV subjektu SOŠ Pod Bánošom.

Naviac, dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV uvádza v § 11 Nájom a výpožička, ods 1Správca môže dočasne prebytočný majetok SZV prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. Zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu výpožičky, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom“ a v   § 12 v odseku 2. „Správca, ktorým je Výkonný výbor SZV, môže so súhlasom Valného zhromaždenia SZV použiť majetok vo vlastníctve SZV v hodnote neprevyšujúcej 65.000 € ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je SZV“. Na základe tohto mám za to, že keďže chýbal súhlas VZ, nešlo u tohto majetku SZV v sumárnej sume prevyšujúcej 65 000 eur o vklad do imania právnickej osoby.

Záverom: V súlade s týmto dokumentom mám za to, že všetky zložky SZV (VV SZV, ÚKRK SZV, VZ SZV) sa majú snažiť  „využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.“ O predmetných zariadeniach  nedostali informáciu všetci členovia VV SZV a ani delegáti VZ, ktoré sa konalo v rokoch 2012, 2016 a 2019. A ani samotná ÚKRK pri kontrolách nikdy nenašla nezrovnalosti medzi majetkom vykazovaným a HIM zakúpeným z prostriedkov SZV. Tieto nezrovnalosti v hospodárení SZV mali pôvod v týchto osobách: v osobe Ing. Ľ. Gála, Ing. P. Fiľa, ktorý s uvedeným majetkom SZV nakladal bez zmluvného vzťahu a Milana Janca, ktorý bol dlhoročným predsedom komisie pre školské a ukážkové včelnice a vedel o zariadeniach nakupovaných pre jednotlivé včelnice. K samotnému poskytnutiu zariadení zakúpených z prostriedkov SZV podľa mojich vedomostí nemáme na S-SZV k dispozícii protokol a tak ani nie je známy presný dátum, kedy boli zariadenia odovzdané do užívania Ing. Fiľovi. K tejto v podstate zápožičke neexistuje nájomná ani iná zmluva a teda ani hmotná zodpovednosť za zverený majetok. Doteraz nevieme, či sa predmetné zariadenia zakúpené z prostriedkov SZV naozaj nachádzajú na SOŠ Pod Bánošom, a nevieme ani, v akom sú stave.

Vážený pán predseda, z titulu mojej funkcie ako členky VV SZV si Vás dovoľujem požiadať aby ste konal vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a aby ste voči  vyššie uvedeným osobám, ktoré sú zodpovedné za vzniknutý stav navrhol disciplinárne a ďalšie opatrenia. Tento mail Vám je zaslaný mailom aj poštou. Za kladné a rýchle vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou     

Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
 2. Tabuľka z 11.11.2019 vypracovaná Ing. Fiľom so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (chýbajú tam niektoré položky zakúpené  20.5.2013 z účtu SZV)
 3. Mail Ing. Fiľa z 4.3.2020
 4. Mail Ing. Fiľa z 9.3.2020
 5. dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, 2x prílohy žiadosti SZV o dotáciu
 6. 3 faktúry za zariadenia platené z účtu SZV
 7. Projekt Školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci
 8. Rozpis nákupov na jednotlivé školské včelnice s využitím dotačného programu v roku 2013

Podnet na ÚKRK – feb 2019 – používanie ochrannej známky SZV na obchodnú činnosť treťou osobou bez súhlasu majiteľa

Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

v Skalici 18.2.2019                                                                            

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k používaniu ochrannej známky SZV na obchodnú činnosť treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola uznesení VV SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko je od roku 2016 ochranná známka – priemyselný vzor SZV používaná treťou osobou na jej obchodnú činnosť bez súhlasu jej vlastníka,  dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Predseda Ing. Ľudovít Gál a člen VV SZV Ing. Pavel Fiľo umožnili, aby nezisková organizácia Včelársky servis n.o. mohla používať na svoju obchodnú činnosť ochrannú známku SZV bez súhlasu VV SZV, čím došlo k porušeniu vlastníckych práv SZV v zmysle Zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov § 8 – „Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo službami používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.“ Za používanie označenia podľa §  8 odseku 2 sa považuje najmä „umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru, ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby, dovoz alebo vývoz označeného tovaru, a používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.“

Sklenený 720 ml pohár tzv. Zväzový pohár je obchodným tovarom neziskovej organizácie Včelársky servis n.o. so sídlom Pod Bánošom 4258/80, 974 01Banská Bystrica, a je skladovaný a predávaný v priestoroch SOŠ Pod Bánošom 80, v Banskej Bystrici, ale aj  u predajcov Miroslav Kozma, Michalovce, a Včeláreň s.r.o. v Preseľanoch. 

Včelársky servis n.o. bol založený 16.3.2016 a jeho IČO je 50233611

Zakladatelia: 1. Ing. Pavel Fiľo, J. Cikkera 1149/4, 974 01 Banská Bystrica

                      2. Ing. Ľudovít Gál,  Hlaváčikova 3110/8, 841 05 Bratislava

Štatutárny orgán – Riaditeľ: Ing. Pavel Fiľo, J. Cikkera 1068/9, 974 01 Banská Bystrica

Druh všeobecne prospešných služieb: 1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

                                                             2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a IS

                                                             3. služby na podporu RR a zamestnanosti

Nakoľko som členkou VV SZV od novembra 2012, viem, že sme nikdy neschvaľovali použitie priemyselného vzoru Slovenský med s logom SZV pre túto n.o. Pamätám si, že sme riešili použitie tohto priemyselného vzoru firmou S. AMBROSIUS s.r.o. zo Želiezoviec, ktorá na to tiež nemala súhlas VV SZV. Práve členovia VV SZV, sú nakoniec tými, čo nedodržiavajú nimi prijímané právne dokumenty.

Je tam niekoľko možných riešení, asi by som sa prikláňala k tomu, aby použitie priemyselného vzoru pre neziskovú organizáciu Včelársky servis n.o. bolo do budúcnosti umožnené, ale spoplatnené (napr. za poplatok 1 000 EUR ročne, resp. na celé obdobie rokov 2016-2025 v sume 10 000 EUR) – navrhovaná čiastka je myslím vzhľadom na ziskové hospodárenie akceptovateľná aj pre Včelársky servis n.o. Výkazy ziskov a strát a výročné správy sú dostupné na:  http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1614785 

Čo sa týka argumentov a dokumentov predložených pánom Ing. Fiľom, tie nie sú obsahom môjho podnetu, pretože si nemyslím, že je našim cieľom skúmať že n.o ktorá bola založená pre účely vzdelávania nemá nič spoločné so vzdelávaním, skúmať pravosť dohody o poskytnutí priestorov (ktorá nie je hodnoverná kvôli tomu, že je na nej použitá pečiatka Včelársky servis n.o. ešte pred dátumom existencie tejto n.o. a i.), ani budúci účel využitia prostriedkov z hospodárenia Včelársky servis n.o., ktoré je plne v rukách jej riaditeľa Ing. Pavla Fiľa ml, a členov orgánov tejto n.o. ktorých tvoria rodinní príslušníci Ing. P. Fiľa a Ing. Ľ. Gála.

Preto sa nateraz držme len informácie z mailu pána Fiľa (z 8. januára 2019) a ďalších skutočností:

Taktiež dohodu neziskovej organizácie so školou, na základe ktorej všetka činnosť N.O. je na podporu vzdelávania vo včelárskom odbore. Pre školu, ako aj kontrolné orgány,  je  aj možnosť úplnej kontroly účtovníctva. To isté platí aj pre UKRK. Z uvedených dokumentov vyplýva, že N.O. nemá nič spoločné so vzdelávaním a ani nikdy nevyberala a ani nedostávala podporu od účastníkov školenia. Čísla uvedené vo výročnej správe dávajú len fakturácie od dodávateľov z Maďarska bez DPH a príjmy od tuzemských odberateľov aj s DPH.“, ktoré hovoria o tom, že: 1) zväzový pohár je obchodným tovarom Včelársky servis n.o.,  a 2) že predaj zväzového pohára je ziskovou aktivitou (je predávaný aj inými subjektami), ako aj 3) z konštatovania že majiteľom ochrannej známky s ® je SZV a faktu že použitie priemyselného vzoru Slovenský med SZV® schvaľuje VV SZV a tento neprijal uznesenie, resp. nebola uzavretá licenčná dohoda umožňujúca použitie ochrannej známky žiadnej tretej osobe.

Vážený pán predseda, ÚKRK SZV má niekoľko možností ako riešiť takéto situácie – jednou z nich je aj navrhnúť disciplinárne opatrenie (napr. napomenutie) pre vyššie uvedených členov VV SZV.

Na záver si dovoľujem upozorniť, že v zmysle § 8a ods 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach „právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie o škode alebo o nemajetkovej ujme a o tom, kto za ňu zodpovedá.“

Žiadam Vás preto o čo najskoršie preskúmanie podnetu a návrh nápravných opatrení. Za odpoveď  k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Na vedomie: Členovia ÚKRK SZV

Podnet na ÚKRK – jan 2019 k porušeniu Stanov SZV par 20 a uznesenia VZ

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

v Skalici 7.1.2019                                                                            

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu stanov SZV a uznesenia VZ SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko  došlo k porušeniu paragrafu 16 ods 6, písm i) Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 16 ods 6 Úlohy Valného zhromaždenia písm i): „určovať výšku členských príspevkov….spôsob výberu členských príspevkov a ich odvody stanoví Výkonný výbor SZV.“

Pre výber členského príspevku na rok 2019 bol vydaný Obežník č.14/2018 http://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/11/Obeznik-c-14-2018-Clenske-prispevky.pdf kde došlo k chybnému stanoveniu výšky členského príspevku. Členský príspevok na rok 2019 mal byť v zmysle uznesenia č. 8 VZ SZV vypočítaný podľa vzorca: 0,75 + (1,3*0,75)/100= 0,75975  tj mal byť pre rok 2019 vo výške 0,76 eur.

Obežník č.14/2018 bol vydaný bez vedomia a schválenia VV SZV, výška členského príspevku bola stanovená chybne a v rozpočte na rok 2019 bude chýbať viac ako 2200 eur. V tomto prípade došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 16 ods 6, písm i) stanov SZV nakoľko k výške členského príspevku na rok 2019 neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o preskúmanie podnetu a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Za odpoveď  k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Prílohy: potvrdenie o miere inflácie za rok 2017, obežník SZV č. 14/2018

Na vedomie: Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV

Podnet na ÚKRK – nov 2018 porušenie Stanov SZV § 19 ods 4

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu Stanov SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko mám dojem, že došlo k porušeniu paragrafu 19 Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 19 ods 4: „organizačné zloženie Sekretariátu SZV a počet pracovníkov stanovuje na návrh podpredsedu SZV pre zväzovú činnosť Výkonný výbor.“ Zamestnanec Ing. Peter Ostrožlík  bol prijatý do zamestnania predsedom SZV Ing. Gálom dňa 3.2.2017 na plný úväzok, na dobu určitú (jeden rok) pričom pracovný pomer sa mu začal 6.2.2018. Mám za to, že bol prijatý ešte v dobe, keď na S-SZV pracovala Ing. Zuzana Píšová (myslím, že na 6 hodinový úväzok) a keď tu pracovala aj Ing. Gabriela Ďurinová (myslím, že na polovičný úväzok). Prijatím Ing. Ostrožlíka do zamestnania tak bolo vytvorené tretie pracovné miesto, ktoré podľa mňa nebolo schválené VV SZV. Následne, Ing. Píšová odišla na MD a Ing. Ďurinová začala čerpať dlhodobú PN (myslím, že z dôvodu rizikového tehotenstva). Po ich odchode na MD a PN a po výpovedi Ing. Ostrožlíka boli prijatí do zamestnania na SZV pracovníci:

Ing. Silvia Belzárová

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Jozef Kubík (vytvorenie jeho pracovného miesta bolo schválené VV SZV)

Ing. Eva Ilavská

A podľa ústnej informácie k 1.8. 2018 boli prijatí na SZV títo (už bývalí) zamestnanci ZSV:

Nikola Kallnasyová

Mgr. Linda Michalkova

Bc. Veronika Bokorová

Myslím si, že minimálne vo vyššie uvedených prípadoch Ing. Ostrožlíka, Kallnasyovej, Mgr. Michalkovej, Bc. Bokorovej, (+?) došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 19 stanov SZV nakoľko k vytvoreniu týchto pracovných miest neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a o preskúmanie záznamov o počte pracovníkov sekretariátu SZV a ich pracovných zmlúv – tj. aby bolo zrejmé, že ktorý z nich zastupuje ktorého počas trvania MD/RD.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 18.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV

Podnet na ÚKRK nov 2018 – neoprávn čerp SC

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k neoprávnenému čerpaniu finančných prostriedkov 

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko sa obávam, že došlo k porušeniu interných predpisov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa § 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách je možné preplatiť cestovný príkaz len zamestnancovi. Mám za to, že do roku 2018 nebol Ing. Gál zamestnancom ani dohodárom SZV.

Taktiež mám za to, že nakoľko Ing. Gál mal trvalý pobyt uvedený v Občianskom preukaze, aj na iných dokumentoch (napr. doklad k žiadosti o preplatenie dotácie od PPA, a verifikačnom dokumente pre partnerov verejného sektora, ktoré zasielam v prílohe)  na adrese Hlaváčiková 8, Bratislava, že vyúčtovanie nákladov za uskutočnené cesty ktoré boli realizované na trase Jelenec – Bratislava – Jelenec nebolo oprávnené (tj pre dochádzanie na Svrčiu 14, resp. MPRV SR, PPA a pod).

Ing. Gál bol tým, ktorý mal počas niekoľkých volebných období oprávnenie schvaľovať služobné cesty a schvaľoval ich sám sebe aj členom VV SZV a ÚKRK SZV, ale aj iným osobám napriek tomu, že  zamestnancami neboli.

Mám za to, že vyššie uvedeným konaním porušil interné predpisy  SZV a že mohlo dôjsť k škode značného rozsahu.

Žiadam Vás preto o kontrolu dokladov k vyúčtovaniu služobných ciest za obdobie do roku 2018. Tiež o identifikáciu,  či došlo zo strany Ing. Gála k úmyselnému konaniu, alebo či došlo k pochybeniu pri spracovaní účtovných dokladov inou osobou, resp. či nedochádzalo k chybám pri kontrole oprávnenosti čerpania týchto nákladov. Zároveň Vás žiadam o  návrh disciplinárnych a nápravných opatrení.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 22.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy: verifikačný dokument pre register partnerov verejného sektora, tlačivo pre preplatenie finančnej pomoci pre nákup včelstiev

Podnet na ÚKRK – nov 2018 žiadosť o zvolanie MVZ a preskúmanie zmlúv

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o zvolanie MVZ a žiadosť o preskúmanie podnetov ohľadom zmlúv SZV

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko nemám pocit, že by sa po Valnom zhromaždení podarilo do činnosti VV SZV implementovať transparentnosť tak, ako to požadovali delegáti v novembri 2016 počas VZ, práve naopak, Predsedníctvo predkladalo VV SZV dokumenty, ktoré nezodpovedali skutočnosti, zavádzalo nás a zatajovalo skutočný stav hospodárenia v jednotlivých položkách, ako aj nezabezpečilo  informovanosť ohľadom zmlúv uzavretých medzi SZV a inými subjektami, mám za to, že v priamej súvislosti s činnosťou Predsedníctva došlo k závažným pochybeniam v hospodárení SZV.

Na začiatku roka 2016 bol členom VV SZV predložený na schválenie rozpočet na rok 2016, ktorý bol neskôr prijatý Uznesením VV SZV 62/2016 (plán nákladov: 253 594,48 eur, plán príjmov: 253 594,48 eur). Plnenie rozpočtu 2016 však nebolo vyhodnocované a upravované  na nasledujúcich zasadnutiach VV SZV, ani Predsedníctva, ale až ako súčasť rozpočtu 2017. Tento materiál bol predložený až na druhé – aprílové zasadnutie VV, ku ktorému bolo prijaté Uznesenie VV SZV č. 54/2017, ktorým VV SZV neschválil rozpočet SZV na rok 2017 a uložil Predsedníctvu SZV dopracovať do 1.5.2017 do rozpočtu refundované finančné prostriedky z PPA za rok 2016 a plán rozpočtu na rok 2017. (Tiež dopracovať položky pre nájomnú zmluvu s ZSV, nájom s Rudolfom Moravčíkom ml., predaj priestorov v Okoličnej, predaj Slatiny, navýšenie rozpočtu pre ÚKRK, pre Advokátsku kanceláriu Fiľo & Partners s.r.o. a i.). V skutočnosti bol však rozpočet predložený na schválenie až na júnovom zasadnutí VV SZV dňa 25.6.2017, kedy bol aj prijatý. Úplne mimo termín bola predložená aj samotná Správa o hospodárení za roky 2012-2016 (pôvodne určená delegátom VZ, teraz už ale s doplneným rokom 2016), ktorá bola predložená až na zasadnutí VV SZV konanom 30. júna 2018, pričom na strane 62 sa tam k údajom za rok 2016 uvádza vyznačený text a sumy sú doplnené z účtovnej schémy Plenenie rozpočtu 2016 SZV dodané FTAKAC zo dňa 18.septembra 2017. Rok 2016 spracoval Ing. Jozef Čápek, PhD.“ a „FTAKAC zaslal aj účtovnú schému Plnenie rozpočtu 2016 SZV dňa 22.februára 2017 s celkovými nákladmi 396 106,53 eur a výnosmi 150 027,98 eur“.

Treba podotknúť, že my všetci členovia VV SZV a ÚKRK sme boli až do septembra 2018 držaní v omyle, že aká firma nám vlastne vedie účtovníctvo (aj Vy sám ste ešte 26.marca 2018 v Informácii o stave auditu uvádzal ÚčtujemeOnline.sk s.r.o.). Až 28.9.2018 sme boli S-SZV informovaní, že SZV uzavrel 1.4.2013 zmluvu na vedenie účtovníctva s firmou ÚčtujemeOnline.sk s.r.o., ktorá bola 1. decembra 2013 premenovaná na Ekor s.r.o. (s rovnakým IČO, DIČ). Podľa tejto zmluvy si mala účtovnícka firma Ekor s.r.o. plniť tieto povinnosti:

Podľa informácie od S-SZV z 4.10. nám mala podľa zmluvy predkladať doklady podľa – článku I. bod 1 písm – b) Ročná uzávierka – táto však nebola dodaná resp. dodaná načas ani za rok 2016, ani za rok 2017 a podľa písm e) nám neboli zasielané základné výkazy – súvaha, výsledovka, detailné saldo záväzky, detailné saldo pohľadávky, pokladničná kniha, hlavná kniha, hlavná kniha detailné položky) a podľa článku I. bod 2. písm. a) nám neboli predložené žiadne neuhradené zostatky k odsúhlaseniu a b) nám nebola dodávaná výročná správa raz ročne.

Až 17. 10.2018 bola členom VV SZV zaslaná Výročná správa SZV za rok 2016 vypracovaná 15.10 2018 Ing. Takáčom za firmu Ekor s.r.o. Táto obsahuje vecné a formálne chyby, ale čo je dôležité, ako plnenie rozpočtu za rok 2016 pre SZV uvádza:  s celkovými nákladmi 466 192 eur (tj rozdiel 70 085,47 eur oproti údajomz 22.februára 2017 na ktoré sa odvoláva Správa o hospodárení za roky 2012-2016) a výnosmi 446 338 eur (tj rozdiel 296 310,02 eur oproti údajom z 22.februára 2017). Pre úplnosť ešte uvediem, žepri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 v júni 2017 boli za rok 2016 vykázané náklady v sume 438 922,69 eur a príjmy v sume 447 179 eur. T.j. týmto postupom sme za rok 2016 získali tri rôzne sumy pre náklady a príjmy a doteraz nevieme aké boli skutočné výsledky hospodárenia SZV v roku 2016.   

Členovia VV SZV neboli nikdy informovaní predsedom Ing. Gálom ani iným členom Predstavenstva o problémoch s plnením zmluvy s účtovníckou firmou a ani nás neinformovali o podávaných Daňových priznaniach, a ich kópie nikdy neboli predložené VV SZV. Z týchto vyššie uvedených dôvodov sme ako členovia VV SZV nedokázali v minulosti správne rozpoznať všetky chyby v predkladaných správach o hospodárení a rozpočtoch, ale kvôli dezinformáciám zo strany predsedu Gála sme nevedeli ani poukázať na neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s účtovníckou firmou – de facto členovia VV SZV boli Predstavenstvom dlhé roky zavádzaní  a držaní v omyle. 

Ako viete, dňa 2.10.2018 prišli na Sekretariát SZV dvaja zástupcovia z Národnej kriminálnej agentúry a dvaja zástupcovia z Finančnej správy, ktorí kládli vedúcemu S-SZV otázky ohľadom podvodov pri čerpaní dotácii a  daňových priznaní, zodpovedných osôb a štatutárov. Štatutárnym orgánom SZV je VV SZV a ja ako členka VV SZV, predsedníčka RZ SZV pre Trnavský kraj a zároveň delegátka VZ SZV pociťujem hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim stavom a tým, že napriek hrubým porušeniam povinností príslušné osoby nepreukázali žiadnu sebareflexiu a ani nebola voči nim vyvodená žiadna zodpovednosť.

Naviac, mám pochybnosti aj ohľadom ďalších zmlúv, ktoré SZV v minulosti uzavrel a dávam týmto na ÚKRK podnet na ich preskúmanie a odporúčanie nápravných opatrení:

 1. Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s Advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je syn jedného z členov VV SZV, uzavretej v roku 2015 bez prerokovania a schválenia VV SZV (o existencii zmluvy s (vtedy nepomenovanou) právnickou firmou som sa dozvedela od člena Predstavenstva v prvý deň konania VZ tj 12.11.2016, ale zmluva mi bola sprístupnená S-SZV až 4.10.2018)
 • Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a predsedom SZV Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva predpokladá neobmedzený rozsah plnenia, čo sa celé roky prejavuje m.i. aj na výške čerpania podpôr z NP pre SOŠ (rok 2015/16: 98 496,67 eur, rok 2016/17: 77 168,37 eur, rok 2017/18: 69 784,87 eur)a i. (neviem, či bola zmluva prerokovaná VV SZV nakoľko som vo VV SZV až od novembra 2012, táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018)

Mám za to, že aj keď navonok v mene štatutárneho orgánu koná predseda Ing. Gál, že je potrebné aby boli členovia VV SZV dopredu informovaní o obsahu zmluvy (či dohody), aby mali možnosť ju pripomienkovať, a hlavne aby ju schválili ešte pred samotným aktom podpísania zmluvy/dohody. Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2016, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.

 • Samotná ÚKRK pri kontrolách okrem nezrovnalostí v hospodárení SZV zistila, že oprávnenie pre nakladanie s účtami SZV mala FO, ktorá je v priamom príbuzenskom vzťahu s predsedom Ing. Gálom, ktorá nemala so SZV uzavretý pracovno-právny vzťah, poverenie a ani hmotnú zodpovednosť, čím sa dá vyššie uvedená skutočnosť označiť ako vysoko riziková a úplne v rozpore s dobrými mravmi. Naviac, o týchto skutočnostiach t.j. o prístupe dcéry predsedu Gála k účtom SZV bez pracovno-právneho vzťahu a hmotnej zodpovednosti bol VV SZV informovaný až formou Správy z kontroly ÚKRK. V minulosti tak dochádzalo k bankovým operáciám o ktorých VV SZV nemal žiadnu vedomosť – ako bola napríklad zápožička v celkovej sume 20 000 eur z účtu SZV na účet OZ Združenie Slovenská včela (kde je Ing. Bohinská-Gálová doteraz zamestnaná t.j. – 14.9., 20.9., 21.9.2016 a následne k jej vráteniu 24.10, 25.10. a 25.10.2018), pričom sme sa o takýchto praktikách dozvedeli až s veľkým časovým odstupom od predsedu Ing. Gála až na zasadnutí VV SZV v apríli 2018 s tým, že išlo o „úhradu dočasnej zápožičky od  SZV pre ZSV“, a ja nemám vedomosť, že by k tejto zápožičke bola uzavretá zmluva medzi SZV a ZSV.

Vážený pán predseda, nakoľko od vykonania auditu za rok 2016, ktorý poukázal na veľké chyby vo vedení účtovníctva a v hospodárení zväzu už uplynuli 4 mesiace a všetky vyššie uvedené informácie zbytočne oslabujú dôveryhodnosť SZV, dovoľujem si v mene všetkých organizácií SZV ktoré zastupujem požiadať Vás, ako predsedu ÚKRK SZV, aby ste bezodkladne zvolal zasadnutie ÚKRK SZV a vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a činnosť členov VV SZV, resp. Predstavenstva VV SZV v zmysle stanov SZV § 16 bod 2 zvolali Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia SZV.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. S úctou     

v Skalici 17.11.2018                                                                             Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

 1. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia RZ SZV pre TT kraj konanom 15.11.2018
 2. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
 3. Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá SZV a Fiľo & Partners z roku 2015

Zasadnutie RZ SZV pre TT kraj nov 2018

Zápisnica zo zasadnutia Regionálnej zložky pre Trnavský kraj konaného v Smoleniciach

dňa 15.11.2018

Prítomní:        8 z 13  ZO  SZV – podľa prezenčnej listiny (ZO SZV Trnava, ZO SZV Galanta, ZO SZV Veľké Úľany, ZO Piešťany, ZO SZV Senica, ZO Šaštín-Stráže, ZO Borský Mikuláš, ZO Skalica)

Neprítomní:  ZO SZV Moravský Ján, ZO SZV Dunajská Streda, ZO SZV Šamorín, ZO SZV Veľký Meder, ZO SZV Sereď

Program

 1. Zahájenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení RZ
 3.  Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj z rok 2018 a informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman
 4. Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné
 5. Diskusia
 6. Návrhy na  uznesenia a ich prijatie
 7. Záver
 1. Otvorenie, privítanie – Ing. Z. Juríčková

Predsedníčka Zuzana Juríčková privítala zástupcov ZO SZV z Trnavského kraja, ospravedlnila neprítomného Mgr. Tomáša Blaškoviča a oboznámila členov RZ s  programom zasadnutia, ktorý bol prítomnými schválený. Za zapisovateľa zápisnice bol schválený  Ing. Ján Sukupa a za overovateľa Richard Slatinský.

 • Kontrola plnenia uznesení RZ

Počas kontroly uznesení bolo konštatované, že uznesenia boli splnené ich preložením na rokovanie VV SZV, že uznesenie 10/2017 trvá (osloviť neplatiacich členov Dunajská Streda, Sereď, Šamorín ktoré majú z minulých rokov 2013-16 nedoplatky o ich vyrovnanie), a  uznesenie 11/2017 (preplatenie do 80 eur na nákup demonštračného úľa a jeho nákup do 30.11.2018) je stále v plnení.

 • A: Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj za rok 2018 – Ing. Z. Juríčková

V rámci tohto bodu programu Ing. Juríčková poďakovala za podnety od funkcionárov ZO, ktoré boli použité pri tvorbe Národného programu rozvoja včelárstva na roky 2019/20- 2021/22. V tejto súvislosti referovala o rokovaní s Ing. Rybom a Ing. Juhászom, ktorého sa zúčastnila 12.11.2018 na MPSRV SR. Tiež informovala, o výške opeľovacej dotácie, ktorá by mala byť pre tento rok vo výške 1,91 eur.

K realizovaným aktivitám za RZ TT kraj uviedla podujatie Medové raňajky, ktoré absolvovala spolu s veľvyslancom Slovinska 9.2. 2018 na Základnej škole v obci Zeleneč a ešte jednej prednášky, úspešný kurz chov včelích matiek, ktorý zorganizovala pre 30 účastníkov z TT a BA kraja na Včelárskej Paseke v dňoch 10-11.júna 2018, a z jej ďalších činností, ktoré vyplývajú aj z jej funkcie v ROP: inštaláciu výstavy na Paseke ktorú zapožičala z Liptovského múzea v auguste 2018, nákup exponátov pre Paseku, účasť na januárovom, aprílovom, júnovom, a júlovom zasadnutí VV SZV, o jej snahe o vyslovenie nedôvery predstavenstvu, ktoré však nebolo zaradené ako bod rokovania VV SZV v júni 2018, o vykonaní inventarizácií na Svrčej a Paseke v marci 2018 (inventúra hmotného majetku) a časti účtovných dokladov v novembri 2018, o realizácii kurzu apipunktúry a odborného seminára pre 60 účastníkov v dňoch 27-28 októbra 2018, o jej práci v odborných komisiách SZV a i.

 • B: informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman

Ing. Juríčková bližšie informovala o nezrovnalostiach vo vedení správ o hospodárení, problémoch s účtovníctvom za minulé roky, upozornila na prítomným členom zaslanú Správu audítora, atd., ktoré Ing. Ján Engelman doplnil o informácie o vykonávaní kontrol členmi ÚKRK a zistených skutočnostiach.   

 • Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné

Návrh na zvolanie MVZ vzniesla 13. októbra RZ SZV pre Nitriansky kraj a požiadala o podporu ZO SZV na celom Slovensku. Priamo aj formulovali, že MVZ by malo byť zvolané v januári 2019. Ako uviedla Z. Juríčková, predmetom MVZ by malo byť odvolanie súčasného predstavenstva, menovanie poverených zástupcov SZV na konanie v mene SZV a na prípravu VZ ktoré by sa uskutočnilo pravdepodobne koncom októbra 2019.

 • Diskusia – pripomienky a podnety zástupcov ZO

V diskusii Ing. Juríčková doplnila informácie o rozhodnutí KPÚ ktorým vyhlásili Paseku za NKP (ešte nie je právoplatné), o zrenovovanom včelíne, amfiteátri, a opravených úľoch a iných exponátoch.

Počas diskusie vzniesli zástupcovia zúčastnených ZO SZV otázky k práci sekretariátu a predstavenstva, k plneniu uznesení VZ a bohatú diskusiu k informáciám , ktoré odzneli počas stretnutia. Vzniesli tiež návrhy na uznesenia.

 • Prijatie uznesení

Uznesenie 11/2018:  RZ poveruje Ing. Juríčkovú a Ing. Engelmana presadzovať uznesenia vo VV SZV a ÚKRK.  

Uznesenie 12/2018:  RZ berie na vedomie Správu auditora

Uznesenie 13/2018: RZ na základe auditu poveruje Ing. Z. Juríčkovú na vyslovenie nedôvery predstavenstvu na najbližšom zasadnutí VV SZV

Uznesenie 14/2018: RZ žiada predsedu ÚKRK o zvolanie zasadnutia UKRK a hlasovania o zvolaní MVZ

Uznesenie 15/2018: RZ žiada VV SZV o vyzvanie predsedu KRK ZSV na predloženie účtovnej závierky a správ revíznych komisií ZSV

Uznesenie 16/2018: RZ žiada o čo najskoršie zvolanie MVZ, s termínom najneskôr do 31.3.2019.

Uznesenie 17/2018: RZ žiada o uverejnenie správy o rokovaní RZ TT kraja a požiadavke na zvolanie MVZ v časopise Včelár

Uznesenie 18/2018: RZ žiada, aby sa oslavy 100. rokov existencie jednotnej včelárskej organizácie uskutočnili s rozpočtom do 35 000 eur z prostriedkov SZV

Uznesenie 19/2018:RZ žiada aby boli každoročne zverejňované správy o hospodárení overené ÚKRK na webe SZV a v časopise Včelár

Uznesenie 20/2018: RZ žiada aby sa VV SZV zaoberal ekologickou situáciou vo včelárstve – proti plytvaniu pesticídmi, proti nešetrným poľnohospodárskym praktikám, atd.

Uznesenie 21/2018: RZ vyslovuje dôveru svojim zástupcom vo VV SZV a ÚKRK

Všetky uznesenia boli jednomyseľne schválené prítomnými zástupcami ZO SZV.

 • Záver

Na záver zasadnutia sa Ing. Juríčková poďakovala zástupcom ZO SZV za aktívnu účasť.

V Smoleniciach, 15.11.2018

Zapísal: Ing. Ján Sukupa   

Overil: Richard Slatinský  

Správa o chove včiel v TTSK

Pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade Európskej únie a v rámci rozvoja priateľských vzťahov medzi európskymi poľnohospodármi sa v októbri 2016 v trnavskom regióne uskutočnilo stretnutie Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava so zahraničnými poľnohospodármi. ZSV bolo pri tejto príležitosti oslovené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na predloženie podkladov, pohľadov a zaujímavosti ohľadne chovateľov včiel, včelích matiek, vývoja  počtu včelstiev, produ
Pokračovať v čítaní „Správa o chove včiel v TTSK“