Podnet na ÚKRK – nov 2018 žiadosť o zvolanie MVZ a preskúmanie zmlúv

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o zvolanie MVZ a žiadosť o preskúmanie podnetov ohľadom zmlúv SZV

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko nemám pocit, že by sa po Valnom zhromaždení podarilo do činnosti VV SZV implementovať transparentnosť tak, ako to požadovali delegáti v novembri 2016 počas VZ, práve naopak, Predsedníctvo predkladalo VV SZV dokumenty, ktoré nezodpovedali skutočnosti, zavádzalo nás a zatajovalo skutočný stav hospodárenia v jednotlivých položkách, ako aj nezabezpečilo  informovanosť ohľadom zmlúv uzavretých medzi SZV a inými subjektami, mám za to, že v priamej súvislosti s činnosťou Predsedníctva došlo k závažným pochybeniam v hospodárení SZV.

Na začiatku roka 2016 bol členom VV SZV predložený na schválenie rozpočet na rok 2016, ktorý bol neskôr prijatý Uznesením VV SZV 62/2016 (plán nákladov: 253 594,48 eur, plán príjmov: 253 594,48 eur). Plnenie rozpočtu 2016 však nebolo vyhodnocované a upravované  na nasledujúcich zasadnutiach VV SZV, ani Predsedníctva, ale až ako súčasť rozpočtu 2017. Tento materiál bol predložený až na druhé – aprílové zasadnutie VV, ku ktorému bolo prijaté Uznesenie VV SZV č. 54/2017, ktorým VV SZV neschválil rozpočet SZV na rok 2017 a uložil Predsedníctvu SZV dopracovať do 1.5.2017 do rozpočtu refundované finančné prostriedky z PPA za rok 2016 a plán rozpočtu na rok 2017. (Tiež dopracovať položky pre nájomnú zmluvu s ZSV, nájom s Rudolfom Moravčíkom ml., predaj priestorov v Okoličnej, predaj Slatiny, navýšenie rozpočtu pre ÚKRK, pre Advokátsku kanceláriu Fiľo & Partners s.r.o. a i.). V skutočnosti bol však rozpočet predložený na schválenie až na júnovom zasadnutí VV SZV dňa 25.6.2017, kedy bol aj prijatý. Úplne mimo termín bola predložená aj samotná Správa o hospodárení za roky 2012-2016 (pôvodne určená delegátom VZ, teraz už ale s doplneným rokom 2016), ktorá bola predložená až na zasadnutí VV SZV konanom 30. júna 2018, pričom na strane 62 sa tam k údajom za rok 2016 uvádza vyznačený text a sumy sú doplnené z účtovnej schémy Plenenie rozpočtu 2016 SZV dodané FTAKAC zo dňa 18.septembra 2017. Rok 2016 spracoval Ing. Jozef Čápek, PhD.“ a „FTAKAC zaslal aj účtovnú schému Plnenie rozpočtu 2016 SZV dňa 22.februára 2017 s celkovými nákladmi 396 106,53 eur a výnosmi 150 027,98 eur“.

Treba podotknúť, že my všetci členovia VV SZV a ÚKRK sme boli až do septembra 2018 držaní v omyle, že aká firma nám vlastne vedie účtovníctvo (aj Vy sám ste ešte 26.marca 2018 v Informácii o stave auditu uvádzal ÚčtujemeOnline.sk s.r.o.). Až 28.9.2018 sme boli S-SZV informovaní, že SZV uzavrel 1.4.2013 zmluvu na vedenie účtovníctva s firmou ÚčtujemeOnline.sk s.r.o., ktorá bola 1. decembra 2013 premenovaná na Ekor s.r.o. (s rovnakým IČO, DIČ). Podľa tejto zmluvy si mala účtovnícka firma Ekor s.r.o. plniť tieto povinnosti:

Podľa informácie od S-SZV z 4.10. nám mala podľa zmluvy predkladať doklady podľa – článku I. bod 1 písm – b) Ročná uzávierka – táto však nebola dodaná resp. dodaná načas ani za rok 2016, ani za rok 2017 a podľa písm e) nám neboli zasielané základné výkazy – súvaha, výsledovka, detailné saldo záväzky, detailné saldo pohľadávky, pokladničná kniha, hlavná kniha, hlavná kniha detailné položky) a podľa článku I. bod 2. písm. a) nám neboli predložené žiadne neuhradené zostatky k odsúhlaseniu a b) nám nebola dodávaná výročná správa raz ročne.

Až 17. 10.2018 bola členom VV SZV zaslaná Výročná správa SZV za rok 2016 vypracovaná 15.10 2018 Ing. Takáčom za firmu Ekor s.r.o. Táto obsahuje vecné a formálne chyby, ale čo je dôležité, ako plnenie rozpočtu za rok 2016 pre SZV uvádza:  s celkovými nákladmi 466 192 eur (tj rozdiel 70 085,47 eur oproti údajomz 22.februára 2017 na ktoré sa odvoláva Správa o hospodárení za roky 2012-2016) a výnosmi 446 338 eur (tj rozdiel 296 310,02 eur oproti údajom z 22.februára 2017). Pre úplnosť ešte uvediem, žepri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 v júni 2017 boli za rok 2016 vykázané náklady v sume 438 922,69 eur a príjmy v sume 447 179 eur. T.j. týmto postupom sme za rok 2016 získali tri rôzne sumy pre náklady a príjmy a doteraz nevieme aké boli skutočné výsledky hospodárenia SZV v roku 2016.   

Členovia VV SZV neboli nikdy informovaní predsedom Ing. Gálom ani iným členom Predstavenstva o problémoch s plnením zmluvy s účtovníckou firmou a ani nás neinformovali o podávaných Daňových priznaniach, a ich kópie nikdy neboli predložené VV SZV. Z týchto vyššie uvedených dôvodov sme ako členovia VV SZV nedokázali v minulosti správne rozpoznať všetky chyby v predkladaných správach o hospodárení a rozpočtoch, ale kvôli dezinformáciám zo strany predsedu Gála sme nevedeli ani poukázať na neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s účtovníckou firmou – de facto členovia VV SZV boli Predstavenstvom dlhé roky zavádzaní  a držaní v omyle. 

Ako viete, dňa 2.10.2018 prišli na Sekretariát SZV dvaja zástupcovia z Národnej kriminálnej agentúry a dvaja zástupcovia z Finančnej správy, ktorí kládli vedúcemu S-SZV otázky ohľadom podvodov pri čerpaní dotácii a  daňových priznaní, zodpovedných osôb a štatutárov. Štatutárnym orgánom SZV je VV SZV a ja ako členka VV SZV, predsedníčka RZ SZV pre Trnavský kraj a zároveň delegátka VZ SZV pociťujem hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim stavom a tým, že napriek hrubým porušeniam povinností príslušné osoby nepreukázali žiadnu sebareflexiu a ani nebola voči nim vyvodená žiadna zodpovednosť.

Naviac, mám pochybnosti aj ohľadom ďalších zmlúv, ktoré SZV v minulosti uzavrel a dávam týmto na ÚKRK podnet na ich preskúmanie a odporúčanie nápravných opatrení:

  1. Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s Advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je syn jedného z členov VV SZV, uzavretej v roku 2015 bez prerokovania a schválenia VV SZV (o existencii zmluvy s (vtedy nepomenovanou) právnickou firmou som sa dozvedela od člena Predstavenstva v prvý deň konania VZ tj 12.11.2016, ale zmluva mi bola sprístupnená S-SZV až 4.10.2018)
  • Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a predsedom SZV Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva predpokladá neobmedzený rozsah plnenia, čo sa celé roky prejavuje m.i. aj na výške čerpania podpôr z NP pre SOŠ (rok 2015/16: 98 496,67 eur, rok 2016/17: 77 168,37 eur, rok 2017/18: 69 784,87 eur)a i. (neviem, či bola zmluva prerokovaná VV SZV nakoľko som vo VV SZV až od novembra 2012, táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018)

Mám za to, že aj keď navonok v mene štatutárneho orgánu koná predseda Ing. Gál, že je potrebné aby boli členovia VV SZV dopredu informovaní o obsahu zmluvy (či dohody), aby mali možnosť ju pripomienkovať, a hlavne aby ju schválili ešte pred samotným aktom podpísania zmluvy/dohody. Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2016, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.

  • Samotná ÚKRK pri kontrolách okrem nezrovnalostí v hospodárení SZV zistila, že oprávnenie pre nakladanie s účtami SZV mala FO, ktorá je v priamom príbuzenskom vzťahu s predsedom Ing. Gálom, ktorá nemala so SZV uzavretý pracovno-právny vzťah, poverenie a ani hmotnú zodpovednosť, čím sa dá vyššie uvedená skutočnosť označiť ako vysoko riziková a úplne v rozpore s dobrými mravmi. Naviac, o týchto skutočnostiach t.j. o prístupe dcéry predsedu Gála k účtom SZV bez pracovno-právneho vzťahu a hmotnej zodpovednosti bol VV SZV informovaný až formou Správy z kontroly ÚKRK. V minulosti tak dochádzalo k bankovým operáciám o ktorých VV SZV nemal žiadnu vedomosť – ako bola napríklad zápožička v celkovej sume 20 000 eur z účtu SZV na účet OZ Združenie Slovenská včela (kde je Ing. Bohinská-Gálová doteraz zamestnaná t.j. – 14.9., 20.9., 21.9.2016 a následne k jej vráteniu 24.10, 25.10. a 25.10.2018), pričom sme sa o takýchto praktikách dozvedeli až s veľkým časovým odstupom od predsedu Ing. Gála až na zasadnutí VV SZV v apríli 2018 s tým, že išlo o „úhradu dočasnej zápožičky od  SZV pre ZSV“, a ja nemám vedomosť, že by k tejto zápožičke bola uzavretá zmluva medzi SZV a ZSV.

Vážený pán predseda, nakoľko od vykonania auditu za rok 2016, ktorý poukázal na veľké chyby vo vedení účtovníctva a v hospodárení zväzu už uplynuli 4 mesiace a všetky vyššie uvedené informácie zbytočne oslabujú dôveryhodnosť SZV, dovoľujem si v mene všetkých organizácií SZV ktoré zastupujem požiadať Vás, ako predsedu ÚKRK SZV, aby ste bezodkladne zvolal zasadnutie ÚKRK SZV a vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a činnosť členov VV SZV, resp. Predstavenstva VV SZV v zmysle stanov SZV § 16 bod 2 zvolali Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia SZV.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. S úctou     

v Skalici 17.11.2018                                                                             Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

  1. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia RZ SZV pre TT kraj konanom 15.11.2018
  2. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
  3. Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá SZV a Fiľo & Partners z roku 2015