Podnet na ÚKRK – jan 2019 k porušeniu Stanov SZV par 20 a uznesenia VZ

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

v Skalici 7.1.2019                                                                            

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu stanov SZV a uznesenia VZ SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko  došlo k porušeniu paragrafu 16 ods 6, písm i) Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 16 ods 6 Úlohy Valného zhromaždenia písm i): „určovať výšku členských príspevkov….spôsob výberu členských príspevkov a ich odvody stanoví Výkonný výbor SZV.“

Pre výber členského príspevku na rok 2019 bol vydaný Obežník č.14/2018 http://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/11/Obeznik-c-14-2018-Clenske-prispevky.pdf kde došlo k chybnému stanoveniu výšky členského príspevku. Členský príspevok na rok 2019 mal byť v zmysle uznesenia č. 8 VZ SZV vypočítaný podľa vzorca: 0,75 + (1,3*0,75)/100= 0,75975  tj mal byť pre rok 2019 vo výške 0,76 eur.

Obežník č.14/2018 bol vydaný bez vedomia a schválenia VV SZV, výška členského príspevku bola stanovená chybne a v rozpočte na rok 2019 bude chýbať viac ako 2200 eur. V tomto prípade došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 16 ods 6, písm i) stanov SZV nakoľko k výške členského príspevku na rok 2019 neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o preskúmanie podnetu a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Za odpoveď  k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Prílohy: potvrdenie o miere inflácie za rok 2017, obežník SZV č. 14/2018

Na vedomie: Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV