Zasadnutie RZ SZV pre TT kraj nov 2018

Zápisnica zo zasadnutia Regionálnej zložky pre Trnavský kraj konaného v Smoleniciach

dňa 15.11.2018

Prítomní:        8 z 13  ZO  SZV – podľa prezenčnej listiny (ZO SZV Trnava, ZO SZV Galanta, ZO SZV Veľké Úľany, ZO Piešťany, ZO SZV Senica, ZO Šaštín-Stráže, ZO Borský Mikuláš, ZO Skalica)

Neprítomní:  ZO SZV Moravský Ján, ZO SZV Dunajská Streda, ZO SZV Šamorín, ZO SZV Veľký Meder, ZO SZV Sereď

Program

 1. Zahájenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení RZ
 3.  Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj z rok 2018 a informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman
 4. Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné
 5. Diskusia
 6. Návrhy na  uznesenia a ich prijatie
 7. Záver
 1. Otvorenie, privítanie – Ing. Z. Juríčková

Predsedníčka Zuzana Juríčková privítala zástupcov ZO SZV z Trnavského kraja, ospravedlnila neprítomného Mgr. Tomáša Blaškoviča a oboznámila členov RZ s  programom zasadnutia, ktorý bol prítomnými schválený. Za zapisovateľa zápisnice bol schválený  Ing. Ján Sukupa a za overovateľa Richard Slatinský.

 • Kontrola plnenia uznesení RZ

Počas kontroly uznesení bolo konštatované, že uznesenia boli splnené ich preložením na rokovanie VV SZV, že uznesenie 10/2017 trvá (osloviť neplatiacich členov Dunajská Streda, Sereď, Šamorín ktoré majú z minulých rokov 2013-16 nedoplatky o ich vyrovnanie), a  uznesenie 11/2017 (preplatenie do 80 eur na nákup demonštračného úľa a jeho nákup do 30.11.2018) je stále v plnení.

 • A: Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj za rok 2018 – Ing. Z. Juríčková

V rámci tohto bodu programu Ing. Juríčková poďakovala za podnety od funkcionárov ZO, ktoré boli použité pri tvorbe Národného programu rozvoja včelárstva na roky 2019/20- 2021/22. V tejto súvislosti referovala o rokovaní s Ing. Rybom a Ing. Juhászom, ktorého sa zúčastnila 12.11.2018 na MPSRV SR. Tiež informovala, o výške opeľovacej dotácie, ktorá by mala byť pre tento rok vo výške 1,91 eur.

K realizovaným aktivitám za RZ TT kraj uviedla podujatie Medové raňajky, ktoré absolvovala spolu s veľvyslancom Slovinska 9.2. 2018 na Základnej škole v obci Zeleneč a ešte jednej prednášky, úspešný kurz chov včelích matiek, ktorý zorganizovala pre 30 účastníkov z TT a BA kraja na Včelárskej Paseke v dňoch 10-11.júna 2018, a z jej ďalších činností, ktoré vyplývajú aj z jej funkcie v ROP: inštaláciu výstavy na Paseke ktorú zapožičala z Liptovského múzea v auguste 2018, nákup exponátov pre Paseku, účasť na januárovom, aprílovom, júnovom, a júlovom zasadnutí VV SZV, o jej snahe o vyslovenie nedôvery predstavenstvu, ktoré však nebolo zaradené ako bod rokovania VV SZV v júni 2018, o vykonaní inventarizácií na Svrčej a Paseke v marci 2018 (inventúra hmotného majetku) a časti účtovných dokladov v novembri 2018, o realizácii kurzu apipunktúry a odborného seminára pre 60 účastníkov v dňoch 27-28 októbra 2018, o jej práci v odborných komisiách SZV a i.

 • B: informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman

Ing. Juríčková bližšie informovala o nezrovnalostiach vo vedení správ o hospodárení, problémoch s účtovníctvom za minulé roky, upozornila na prítomným členom zaslanú Správu audítora, atd., ktoré Ing. Ján Engelman doplnil o informácie o vykonávaní kontrol členmi ÚKRK a zistených skutočnostiach.   

 • Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné

Návrh na zvolanie MVZ vzniesla 13. októbra RZ SZV pre Nitriansky kraj a požiadala o podporu ZO SZV na celom Slovensku. Priamo aj formulovali, že MVZ by malo byť zvolané v januári 2019. Ako uviedla Z. Juríčková, predmetom MVZ by malo byť odvolanie súčasného predstavenstva, menovanie poverených zástupcov SZV na konanie v mene SZV a na prípravu VZ ktoré by sa uskutočnilo pravdepodobne koncom októbra 2019.

 • Diskusia – pripomienky a podnety zástupcov ZO

V diskusii Ing. Juríčková doplnila informácie o rozhodnutí KPÚ ktorým vyhlásili Paseku za NKP (ešte nie je právoplatné), o zrenovovanom včelíne, amfiteátri, a opravených úľoch a iných exponátoch.

Počas diskusie vzniesli zástupcovia zúčastnených ZO SZV otázky k práci sekretariátu a predstavenstva, k plneniu uznesení VZ a bohatú diskusiu k informáciám , ktoré odzneli počas stretnutia. Vzniesli tiež návrhy na uznesenia.

 • Prijatie uznesení

Uznesenie 11/2018:  RZ poveruje Ing. Juríčkovú a Ing. Engelmana presadzovať uznesenia vo VV SZV a ÚKRK.  

Uznesenie 12/2018:  RZ berie na vedomie Správu auditora

Uznesenie 13/2018: RZ na základe auditu poveruje Ing. Z. Juríčkovú na vyslovenie nedôvery predstavenstvu na najbližšom zasadnutí VV SZV

Uznesenie 14/2018: RZ žiada predsedu ÚKRK o zvolanie zasadnutia UKRK a hlasovania o zvolaní MVZ

Uznesenie 15/2018: RZ žiada VV SZV o vyzvanie predsedu KRK ZSV na predloženie účtovnej závierky a správ revíznych komisií ZSV

Uznesenie 16/2018: RZ žiada o čo najskoršie zvolanie MVZ, s termínom najneskôr do 31.3.2019.

Uznesenie 17/2018: RZ žiada o uverejnenie správy o rokovaní RZ TT kraja a požiadavke na zvolanie MVZ v časopise Včelár

Uznesenie 18/2018: RZ žiada, aby sa oslavy 100. rokov existencie jednotnej včelárskej organizácie uskutočnili s rozpočtom do 35 000 eur z prostriedkov SZV

Uznesenie 19/2018:RZ žiada aby boli každoročne zverejňované správy o hospodárení overené ÚKRK na webe SZV a v časopise Včelár

Uznesenie 20/2018: RZ žiada aby sa VV SZV zaoberal ekologickou situáciou vo včelárstve – proti plytvaniu pesticídmi, proti nešetrným poľnohospodárskym praktikám, atd.

Uznesenie 21/2018: RZ vyslovuje dôveru svojim zástupcom vo VV SZV a ÚKRK

Všetky uznesenia boli jednomyseľne schválené prítomnými zástupcami ZO SZV.

 • Záver

Na záver zasadnutia sa Ing. Juríčková poďakovala zástupcom ZO SZV za aktívnu účasť.

V Smoleniciach, 15.11.2018

Zapísal: Ing. Ján Sukupa   

Overil: Richard Slatinský