Zasadnutie RZ – zápisnica a uznesenia zo 16. novembra 2013

Dňa 16.novembra 2013 sa stretli zástupcovia ZO SZV združení v RZ SZV pre Trnavský kraj , aby prerokovali nasledovné body programu:

Program:

1.       Otvorenie

2.        Dotácie pre RZ SZV za I. a II. termín za rok 2012/2013

Dňa 16.novembra 2013 sa stretli zástupcovia ZO SZV združení v RZ SZV pre Trnavský kraj , aby prerokovali nasledovné body programu:

Program:

1.       Otvorenie

2.        Dotácie pre RZ SZV za I. a II. termín za rok 2012/2013

3.        Správa o hospodárení za rok 2013 (doteraz)       

4.        Plnenie programu pre rok 2013/2014, konkrétne návrhy na rok 2014

5.        Voľba hospodára na rok 2014

6.        Schválenie členského poplatku do RZ na rok 2014

7.        Rôzne

8.        Uznesenia

 

9.        Záver

 

Po zasadnutí regionálnej zložky nasledovala odbroná prednáška Ing. Róberta Chleba, PhD „Včelárstvo vo svete“.