Podnet na ÚKRK vo veci nezaevidovaného inventáru SZV v hodnote viac ako 64 000 eur

v Skalici 25.3.2020                                                                            

Vec: podnet k chýbajúcej evidencii majetku SZV a neoprávnenému nakladaniu s ním

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

V dňoch 5. decembra  a 16. decembra 2019 som ako vedúca inventarizačnej komisie SZV vykonala inventarizáciu majetku SZV na Včelárskej Paseke a na Svrčej ul. 14. Počas inventarizácie som na základe súpisu majetku z 11.11.2019 vypracovanom Ing. Fiľom (v prílohe) mylne zaevidovala do majetku SZV majetok SOŠ, ktorý sa nachádzal na Včelárskej paseke. Vtedy som si myslela, že tento majetok už bol v minulosti vysporiadaný s SOŠ Pod Bánošom. Táto chyba mi bola vytknutá na zasadnutí VV SZV konanom 11. januára 2020 a uznesením VV SZV č. 161/2020 mi bolo uložené vyňať zo zoznamu majetok SOŠ a pripraviť k vysporiadaniu majetku dodatok Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva s termínom do 19.1.2020.

Ohľadom samotnej Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 som sa ešte dňa 17.11.2018 obrátila na ÚKRK s podnetom o preskúmanie jej právoplatnosti a o odporúčanie nápravných opatrení, ku ktorému som dodnes neobdržala odpoveď. Nakoľko mám snahu zabrániť tomu, aby sa odstránili závažné pochybenia v hospodárení SZV, uvádzam nasledovné:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a vtedajším predsedom SZV Ing. Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva bola v tomto zmysle zo strany SZV už myslím dostatočne naplnená m.i.  výškou čerpania podpôr z NP pre SOŠ – či už na vybavenie školskej včelnice, alebo na kurzy(bližšie uvedené v časopise Včelár č. 4/2020 na str. 64)

Citujem z podnetu datovaného 17.11.2018: „táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018. …Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2012, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.“ K tomu ešte dodávam, že Ing. P. Fiľo bol až do 11.novembra 2012 predsedom komisie pre majetok SZV, teda bol zodpovedný za nakladanie s majetkom SZV, a mal za úlohu chrániť a zveľaďovať majetok SZV. V konflikte s týmto poslaním bolo uzavretie dohody  o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva  v tom znení ako bola v roku 2010 uzatvorená.

 • V rokoch 2012-2013 SZV zakúpil vysokozdvižný vozík, spektrofotometer, záhradný traktor, plničku medu Swienty, pastovač medu, terénny vozík a prívesný vozík spolu v sume 64 367,88 eur + ďalšie zariadenia (karusel na 60 plástov, roztápač odviečkovancov – uvedené v texte nižšie), ktoré neboli v evidencii majetku SZV, sú užívané SOŠ Pod Bánošom bez akejkoľvek nájomnej zmluvy a znaky toto konania nesú znaky zneužitia právomoci bývalým predsedom Ing. Gálom ako aj privlastnenia si veci Ing. P. Fiľom, resp. SOŠ Pod Bánošom. Je pravdepodobné, že o týchto zariadeniach vedeli aj niektorí ďalší členovia VV SZV, ktorí taktiež konali v rozpore so záujmami SZV – napr. predseda komisie pre ukážkové a školské včelnice Milan Janco. Na základe dôkladného štúdia dokumentácie na S-SZV som s pomocou vedúceho sekretariátu dohľadala nasledovné:
 1. V júni 2012 bol autormi Ing. P. Fiľo a Ing. J. Ryšavý vypracovaný projekt školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci. (vo Výkonnom výbore pracujem od novembra 2012 ale doteraz som nevedela o tom, že máme vlastnú školskú včelnicu na ktorú boli nami v r. 2012/2013 zakúpené zariadenia). V projekte sa píše: Cieľom tohto projektu je vyššie spomínaná zmena charakteru skanzenu na školskú včelnicu s disponibilnými právami Slovenského zväzu včelárov. To znamená zmeny nájomných zmlúv tak, aby aj po uplynutí 5. rokov nebolo možné zariadenie, vrátane jeho technologického vybavenia sprivatizovať, ale aby trvale slúžilo pre vzdelávacie potreby Slovenského zväzu včelárov ……Bude treba upraviť nájomné zmluvy a vzťahy tak, aby ani po prípadných problémových situáciách existencie Paseky resp. jeho správcu tieto zariadenie neprešli do privátneho sektoru, či iných záujmových sfér, ale trvale slúžil výhradne záujmom Slovenského zväzu včelárov.“Na túto včelnicu SZV v Kráľovej pri Senci boli 20.5.2013 z účtu SZV zakúpené nasledovné zariadenia:

Zariadenie na ohrev medu s PID reguláciou (783,06 €),

Plnička medu SWIENTY (3276,00 €),

Pastovač medu so šnekom ako homogenizér pre 300 kg (2 980,08 €),

Roztápač odviečkovancov (1 068,00 €),

Automatická regulácia pre homogenizátor (271,20 €),

Otočný držiak odviečkovaných rámikov na 60 ks (1 280,40 €).

Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenie bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 6 761,22 €. Časť týchto zariadení je uvedená v tabuľke Ing. Fiľa z 11.11.2019 (v prílohe) so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (ale niektoré chýbajú v rozpise majetku SZV, resp. položky s podobným názvom a podobnými sumami  sú vykazované, že ich zakúpila SOŠ) – v tomto súpise majetku je od Ing. Fiľa dopísaná poznámka, že keďže SOŠ dala do Kráľovej pri Senci zariadenie v sume 17 529,00 eur, že rozdiel súm robí 46 837,88 eur, a keďže bola čerpaná 70% dotácia, že za sumu zvyšných 30% by mal byť urobený doplatok zo strany SOŠ v hodnote 14 051 eur, ktorý v mailoch z 4.3.a 9.3.2020 navrhuje riešiť ako reciprocitu za odovzdanie matrice na výrobu zväzových pohárov (pozn: s ktorými doteraz obchodovala nezisková organizácia Včelársky servis vo vlastníctve Ing. P. Fiľa) a reciprocitu za nezadministrované dotácie za kurzy vykonané SOŠ Pod Bánošom v podpornom roku 2018/2019.  Teda, že SZV by za svoj majetok nedostal de facto nič (cena výroby matrice na poháre je cca 10 000 eur a nezadministrované dotácie boli vo výške cca 15 000 eur)

V podpornom roku 2012/13 zakúpil SZV 31.8.2013 aj terénny vozík (16 500,00 €) a 27.8.2013 príves na kočovanie so včelstvami (6 855,60 €). Tieto boli zakúpené Zväzom pre využitie Centrom vzdelávania vo včelárstve na SOŠ Pod Bánošom. Žiadateľom o dotáciu na tieto zariadenia bol SZV a 70% dotáciu obdržal vo výške 4 798,92 € (dotácia za terénny vozík vo výške 11 592,00 € bola s najväčšou pravdepodobnosťou na základe neskôr vykonaných kontrol PPA vrátená na PPA, nakoľko dokumentácia k tomuto vozíku je založená v spisovom obale „zamietnuté 2012/2013“).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, zariadenia boli zakúpené s účelom: prívesný vozík:„prepravu úľov pre kočovanie“ a terénny vozík:„ako metodická ukážka práce so včelstvami v kočovných stanovištiach na prevoz včelstiev ale aj materiálu na kŕmenie a prácu so včelstvami“, t.j. nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu) – naviac, ani v dokumentácii k verejnému obstarávaniu sa neuvádza, že by malo ísť o učebnú pomôcku, ale o “vozík na presun včelstiev v teréne“ https://vcelari.sk/2013/08/verejna-obchodna-sutaz-na-obstaravanie-poloziek-szv/ a ako som uviedla vyššie, terénny vozík bol pravdepodobne nakoniec v plnej výške hradený z prostriedkov SZV (dotácia bola vrátená)

 • Dva roky pred týmito nákupmi realizoval SZV ešte nákup zariadenia:

Čelný vozík s dieselovým motorom Hyster (12 000,00 €).

Ako sa píše v dokumentácii žiadosti, tento vysokozdvižný vozík bol zakúpený ako „technické vybavenie“, nie ako „učebná pomôcka“. (dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, žiadosť o dotáciu)

V tomto období SZV zakúpil aj už zmienený spektrofotometer UV-1800, a záhradný traktor Husquarna, ku ktorým sa mi vzhľadom na časovú náročnosť dohľadávania dokumentov a súčasnej pandémie Covid-19 zatiaľ nepodarilo nájsť dokumentáciu.

Konštatujem však, že z dosiaľ nájdenej dokumentácie nikde nie je použitý termín „učebná pomôcka“ a nakoľko tieto zariadenia ani neboli študentami používané (overila som si to u niekoľkých absolventov kurzov) nespadá na ne článok 2.2 Dohody o podpore vzdelávania a teda SZV nemá žiadnu povinnosť zariadenia odpredať SOŠ Pod Bánošom, ako sa nám to snaží Ing. P. Fiľo vsugerovať (maily z 4.3.2020 a 9.3.2020 v prílohe). Práve naopak, zariadenia sú od prvého dňa zakúpenia plne v majetku SZV a nakoľko sú zariadenia viac ako 8 rokov používané subjektom SOŠ Pod Bánošom bez nájomnej zmluvy bola týmto konaním Slovenskému zväzu včelárov spôsobená značná škoda na majetku. Na okraj: dohľadala som si definíciu, čo je to učebná pomôcka – pod týmto pojmom sa rozumejú prírodniny, stavebnice, 3D modely strojov, nástenné obrazy, zvukové pomôcky, textové pomôcky a SW – rozhodne nie stroje a zariadenia, ktoré ani nie sú študentami používané (vysokozdvižný vozík, kosačka a pod)….Ing. Fiľo v maily z 4.3.2020 tvrdí, že zariadenia musia zostať v používaní SOŠ do roku 2025, čo je však úplne mylná interpretácia tej dohody (dovolím si povedať, že pravdepodobne úmyselne zavádza nakoľko v tej dobe nevedel, že už mám časť dokumentácie dohľadanej). Dohoda totiž hovorí o tom, že SZV si malo 5 rokov ponechať zakúpené učebné pomôcky vo svojom majetku (lebo 5 rokov sa v zmysle dotácii nemôže meniť vlastník) a potom, po splnení legislatívnych požiadaviek má SZV učebné pomôcky odpredať SOŠ a táto ich musí minimálne 7 rokov používať na účely vzdelávania.  Za základnú legislatívnu požiadavku však považujem zaevidovanie tohto majetku do majetku SZV, tj vykonanie inventarizácie, zistenie, či sa jedná, alebo nejedná o učebné pomôcky, či na ne bola alebo nebola poskytnutá dotácia, ďalej v akom sú stave atď…

 • Za závažný fakt z hľadiska hospodárenia s majetkom SZV považujem to, že majetok SZV nebol evidovaný v inventári SZV a pravdepodobne nebol riadne zaevidovaný ani v účtovníctve SZV ako aktíva SZV – nakoľko vo väčšine prípadov ide o majetok v hodnote vyššej ako 1700 € malo ísť o obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý mal byť samostatne evidovaný. Naviac, došlo tu k porušeniu aj ďalších interných predpisov:

V období uzavretia Dohody o podpore vzdelávania bol VV SZV prijatý dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV, ktorý vypracoval vtedajší podpredseda pre ekonomiku a legislatívu JUDr. Milan Sláviček, PhD. z dokumentu citujem „Správca (pozn. rozumej VV SZV) je oprávnený a povinný majetok SZV užívať na plnenie úloh v súlade s poslaním a úlohami SZV alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa týchto zásad hospodárenia a udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniua v odseku 6: „Správca majetku SZV je povinný viesť o majetku SZV účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.“ a v odseku 8 „Správca podľa § 2 ods.1 písm. a) a b) je povinný vykonať súpis majetku SZV vo svojej správe a tento súpis zaslať do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice na Sekretariát SZV a Ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu SZV (ďalej len ÚKRK SZV). Súpis majetku SZV vykoná i Sekretariát SZV v lehote do 90 dní a zašle ho ÚKRK SZV.“

§ 9 v odseku 1 uvádza: „Prevod správy majetku SZV sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu, a ak je prevod odplatný, dojednanú cenu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.“

Mám teda za to, že samotná Dohoda o podpore vzdelávania, ktorá neobsahuje prílohu kde by bol rozpísaný majetok, ktorý by mal  uvedené vyššie citované náležitosti nemá pre SZV právnu záväznosť t.j. SZV nie je povinný odpredávať žiaden majetok SZV subjektu SOŠ Pod Bánošom.

Naviac, dokument Zásady hospodárenia s majetkom SZV uvádza v § 11 Nájom a výpožička, ods 1Správca môže dočasne prebytočný majetok SZV prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke. Zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu výpožičky, vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom“ a v   § 12 v odseku 2. „Správca, ktorým je Výkonný výbor SZV, môže so súhlasom Valného zhromaždenia SZV použiť majetok vo vlastníctve SZV v hodnote neprevyšujúcej 65.000 € ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby, ktorej jediným zakladateľom je SZV“. Na základe tohto mám za to, že keďže chýbal súhlas VZ, nešlo u tohto majetku SZV v sumárnej sume prevyšujúcej 65 000 eur o vklad do imania právnickej osoby.

Záverom: V súlade s týmto dokumentom mám za to, že všetky zložky SZV (VV SZV, ÚKRK SZV, VZ SZV) sa majú snažiť  „využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo  najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.“ O predmetných zariadeniach  nedostali informáciu všetci členovia VV SZV a ani delegáti VZ, ktoré sa konalo v rokoch 2012, 2016 a 2019. A ani samotná ÚKRK pri kontrolách nikdy nenašla nezrovnalosti medzi majetkom vykazovaným a HIM zakúpeným z prostriedkov SZV. Tieto nezrovnalosti v hospodárení SZV mali pôvod v týchto osobách: v osobe Ing. Ľ. Gála, Ing. P. Fiľa, ktorý s uvedeným majetkom SZV nakladal bez zmluvného vzťahu a Milana Janca, ktorý bol dlhoročným predsedom komisie pre školské a ukážkové včelnice a vedel o zariadeniach nakupovaných pre jednotlivé včelnice. K samotnému poskytnutiu zariadení zakúpených z prostriedkov SZV podľa mojich vedomostí nemáme na S-SZV k dispozícii protokol a tak ani nie je známy presný dátum, kedy boli zariadenia odovzdané do užívania Ing. Fiľovi. K tejto v podstate zápožičke neexistuje nájomná ani iná zmluva a teda ani hmotná zodpovednosť za zverený majetok. Doteraz nevieme, či sa predmetné zariadenia zakúpené z prostriedkov SZV naozaj nachádzajú na SOŠ Pod Bánošom, a nevieme ani, v akom sú stave.

Vážený pán predseda, z titulu mojej funkcie ako členky VV SZV si Vás dovoľujem požiadať aby ste konal vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a aby ste voči  vyššie uvedeným osobám, ktoré sú zodpovedné za vzniknutý stav navrhol disciplinárne a ďalšie opatrenia. Tento mail Vám je zaslaný mailom aj poštou. Za kladné a rýchle vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou     

Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

 1. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
 2. Tabuľka z 11.11.2019 vypracovaná Ing. Fiľom so súpisom majetku zakúpeného SZV a SOŠ (chýbajú tam niektoré položky zakúpené  20.5.2013 z účtu SZV)
 3. Mail Ing. Fiľa z 4.3.2020
 4. Mail Ing. Fiľa z 9.3.2020
 5. dokumentácia v prílohe – výpis z bankového účtu SZV, 2x prílohy žiadosti SZV o dotáciu
 6. 3 faktúry za zariadenia platené z účtu SZV
 7. Projekt Školskej včelnice SZV v Kráľovej pri Senci
 8. Rozpis nákupov na jednotlivé školské včelnice s využitím dotačného programu v roku 2013