Podnet na ÚKRK – jan 2019 k porušeniu Stanov SZV par 20 a uznesenia VZ

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

v Skalici 7.1.2019                                                                            

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu stanov SZV a uznesenia VZ SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko  došlo k porušeniu paragrafu 16 ods 6, písm i) Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 16 ods 6 Úlohy Valného zhromaždenia písm i): „určovať výšku členských príspevkov….spôsob výberu členských príspevkov a ich odvody stanoví Výkonný výbor SZV.“

Pre výber členského príspevku na rok 2019 bol vydaný Obežník č.14/2018 http://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/11/Obeznik-c-14-2018-Clenske-prispevky.pdf kde došlo k chybnému stanoveniu výšky členského príspevku. Členský príspevok na rok 2019 mal byť v zmysle uznesenia č. 8 VZ SZV vypočítaný podľa vzorca: 0,75 + (1,3*0,75)/100= 0,75975  tj mal byť pre rok 2019 vo výške 0,76 eur.

Obežník č.14/2018 bol vydaný bez vedomia a schválenia VV SZV, výška členského príspevku bola stanovená chybne a v rozpočte na rok 2019 bude chýbať viac ako 2200 eur. V tomto prípade došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 16 ods 6, písm i) stanov SZV nakoľko k výške členského príspevku na rok 2019 neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o preskúmanie podnetu a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Za odpoveď  k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Prílohy: potvrdenie o miere inflácie za rok 2017, obežník SZV č. 14/2018

Na vedomie: Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV

Podnet na ÚKRK – nov 2018 porušenie Stanov SZV § 19 ods 4

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu Stanov SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko mám dojem, že došlo k porušeniu paragrafu 19 Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 19 ods 4: „organizačné zloženie Sekretariátu SZV a počet pracovníkov stanovuje na návrh podpredsedu SZV pre zväzovú činnosť Výkonný výbor.“ Zamestnanec Ing. Peter Ostrožlík  bol prijatý do zamestnania predsedom SZV Ing. Gálom dňa 3.2.2017 na plný úväzok, na dobu určitú (jeden rok) pričom pracovný pomer sa mu začal 6.2.2018. Mám za to, že bol prijatý ešte v dobe, keď na S-SZV pracovala Ing. Zuzana Píšová (myslím, že na 6 hodinový úväzok) a keď tu pracovala aj Ing. Gabriela Ďurinová (myslím, že na polovičný úväzok). Prijatím Ing. Ostrožlíka do zamestnania tak bolo vytvorené tretie pracovné miesto, ktoré podľa mňa nebolo schválené VV SZV. Následne, Ing. Píšová odišla na MD a Ing. Ďurinová začala čerpať dlhodobú PN (myslím, že z dôvodu rizikového tehotenstva). Po ich odchode na MD a PN a po výpovedi Ing. Ostrožlíka boli prijatí do zamestnania na SZV pracovníci:

Ing. Silvia Belzárová

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Jozef Kubík (vytvorenie jeho pracovného miesta bolo schválené VV SZV)

Ing. Eva Ilavská

A podľa ústnej informácie k 1.8. 2018 boli prijatí na SZV títo (už bývalí) zamestnanci ZSV:

Nikola Kallnasyová

Mgr. Linda Michalkova

Bc. Veronika Bokorová

Myslím si, že minimálne vo vyššie uvedených prípadoch Ing. Ostrožlíka, Kallnasyovej, Mgr. Michalkovej, Bc. Bokorovej, (+?) došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 19 stanov SZV nakoľko k vytvoreniu týchto pracovných miest neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a o preskúmanie záznamov o počte pracovníkov sekretariátu SZV a ich pracovných zmlúv – tj. aby bolo zrejmé, že ktorý z nich zastupuje ktorého počas trvania MD/RD.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 18.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV

Podnet na ÚKRK nov 2018 – neoprávn čerp SC

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k neoprávnenému čerpaniu finančných prostriedkov 

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko sa obávam, že došlo k porušeniu interných predpisov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa § 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách je možné preplatiť cestovný príkaz len zamestnancovi. Mám za to, že do roku 2018 nebol Ing. Gál zamestnancom ani dohodárom SZV.

Taktiež mám za to, že nakoľko Ing. Gál mal trvalý pobyt uvedený v Občianskom preukaze, aj na iných dokumentoch (napr. doklad k žiadosti o preplatenie dotácie od PPA, a verifikačnom dokumente pre partnerov verejného sektora, ktoré zasielam v prílohe)  na adrese Hlaváčiková 8, Bratislava, že vyúčtovanie nákladov za uskutočnené cesty ktoré boli realizované na trase Jelenec – Bratislava – Jelenec nebolo oprávnené (tj pre dochádzanie na Svrčiu 14, resp. MPRV SR, PPA a pod).

Ing. Gál bol tým, ktorý mal počas niekoľkých volebných období oprávnenie schvaľovať služobné cesty a schvaľoval ich sám sebe aj členom VV SZV a ÚKRK SZV, ale aj iným osobám napriek tomu, že  zamestnancami neboli.

Mám za to, že vyššie uvedeným konaním porušil interné predpisy  SZV a že mohlo dôjsť k škode značného rozsahu.

Žiadam Vás preto o kontrolu dokladov k vyúčtovaniu služobných ciest za obdobie do roku 2018. Tiež o identifikáciu,  či došlo zo strany Ing. Gála k úmyselnému konaniu, alebo či došlo k pochybeniu pri spracovaní účtovných dokladov inou osobou, resp. či nedochádzalo k chybám pri kontrole oprávnenosti čerpania týchto nákladov. Zároveň Vás žiadam o  návrh disciplinárnych a nápravných opatrení.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 22.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy: verifikačný dokument pre register partnerov verejného sektora, tlačivo pre preplatenie finančnej pomoci pre nákup včelstiev

Podnet na ÚKRK – nov 2018 žiadosť o zvolanie MVZ a preskúmanie zmlúv

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o zvolanie MVZ a žiadosť o preskúmanie podnetov ohľadom zmlúv SZV

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko nemám pocit, že by sa po Valnom zhromaždení podarilo do činnosti VV SZV implementovať transparentnosť tak, ako to požadovali delegáti v novembri 2016 počas VZ, práve naopak, Predsedníctvo predkladalo VV SZV dokumenty, ktoré nezodpovedali skutočnosti, zavádzalo nás a zatajovalo skutočný stav hospodárenia v jednotlivých položkách, ako aj nezabezpečilo  informovanosť ohľadom zmlúv uzavretých medzi SZV a inými subjektami, mám za to, že v priamej súvislosti s činnosťou Predsedníctva došlo k závažným pochybeniam v hospodárení SZV.

Na začiatku roka 2016 bol členom VV SZV predložený na schválenie rozpočet na rok 2016, ktorý bol neskôr prijatý Uznesením VV SZV 62/2016 (plán nákladov: 253 594,48 eur, plán príjmov: 253 594,48 eur). Plnenie rozpočtu 2016 však nebolo vyhodnocované a upravované  na nasledujúcich zasadnutiach VV SZV, ani Predsedníctva, ale až ako súčasť rozpočtu 2017. Tento materiál bol predložený až na druhé – aprílové zasadnutie VV, ku ktorému bolo prijaté Uznesenie VV SZV č. 54/2017, ktorým VV SZV neschválil rozpočet SZV na rok 2017 a uložil Predsedníctvu SZV dopracovať do 1.5.2017 do rozpočtu refundované finančné prostriedky z PPA za rok 2016 a plán rozpočtu na rok 2017. (Tiež dopracovať položky pre nájomnú zmluvu s ZSV, nájom s Rudolfom Moravčíkom ml., predaj priestorov v Okoličnej, predaj Slatiny, navýšenie rozpočtu pre ÚKRK, pre Advokátsku kanceláriu Fiľo & Partners s.r.o. a i.). V skutočnosti bol však rozpočet predložený na schválenie až na júnovom zasadnutí VV SZV dňa 25.6.2017, kedy bol aj prijatý. Úplne mimo termín bola predložená aj samotná Správa o hospodárení za roky 2012-2016 (pôvodne určená delegátom VZ, teraz už ale s doplneným rokom 2016), ktorá bola predložená až na zasadnutí VV SZV konanom 30. júna 2018, pričom na strane 62 sa tam k údajom za rok 2016 uvádza vyznačený text a sumy sú doplnené z účtovnej schémy Plenenie rozpočtu 2016 SZV dodané FTAKAC zo dňa 18.septembra 2017. Rok 2016 spracoval Ing. Jozef Čápek, PhD.“ a „FTAKAC zaslal aj účtovnú schému Plnenie rozpočtu 2016 SZV dňa 22.februára 2017 s celkovými nákladmi 396 106,53 eur a výnosmi 150 027,98 eur“.

Treba podotknúť, že my všetci členovia VV SZV a ÚKRK sme boli až do septembra 2018 držaní v omyle, že aká firma nám vlastne vedie účtovníctvo (aj Vy sám ste ešte 26.marca 2018 v Informácii o stave auditu uvádzal ÚčtujemeOnline.sk s.r.o.). Až 28.9.2018 sme boli S-SZV informovaní, že SZV uzavrel 1.4.2013 zmluvu na vedenie účtovníctva s firmou ÚčtujemeOnline.sk s.r.o., ktorá bola 1. decembra 2013 premenovaná na Ekor s.r.o. (s rovnakým IČO, DIČ). Podľa tejto zmluvy si mala účtovnícka firma Ekor s.r.o. plniť tieto povinnosti:

Podľa informácie od S-SZV z 4.10. nám mala podľa zmluvy predkladať doklady podľa – článku I. bod 1 písm – b) Ročná uzávierka – táto však nebola dodaná resp. dodaná načas ani za rok 2016, ani za rok 2017 a podľa písm e) nám neboli zasielané základné výkazy – súvaha, výsledovka, detailné saldo záväzky, detailné saldo pohľadávky, pokladničná kniha, hlavná kniha, hlavná kniha detailné položky) a podľa článku I. bod 2. písm. a) nám neboli predložené žiadne neuhradené zostatky k odsúhlaseniu a b) nám nebola dodávaná výročná správa raz ročne.

Až 17. 10.2018 bola členom VV SZV zaslaná Výročná správa SZV za rok 2016 vypracovaná 15.10 2018 Ing. Takáčom za firmu Ekor s.r.o. Táto obsahuje vecné a formálne chyby, ale čo je dôležité, ako plnenie rozpočtu za rok 2016 pre SZV uvádza:  s celkovými nákladmi 466 192 eur (tj rozdiel 70 085,47 eur oproti údajomz 22.februára 2017 na ktoré sa odvoláva Správa o hospodárení za roky 2012-2016) a výnosmi 446 338 eur (tj rozdiel 296 310,02 eur oproti údajom z 22.februára 2017). Pre úplnosť ešte uvediem, žepri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 v júni 2017 boli za rok 2016 vykázané náklady v sume 438 922,69 eur a príjmy v sume 447 179 eur. T.j. týmto postupom sme za rok 2016 získali tri rôzne sumy pre náklady a príjmy a doteraz nevieme aké boli skutočné výsledky hospodárenia SZV v roku 2016.   

Členovia VV SZV neboli nikdy informovaní predsedom Ing. Gálom ani iným členom Predstavenstva o problémoch s plnením zmluvy s účtovníckou firmou a ani nás neinformovali o podávaných Daňových priznaniach, a ich kópie nikdy neboli predložené VV SZV. Z týchto vyššie uvedených dôvodov sme ako členovia VV SZV nedokázali v minulosti správne rozpoznať všetky chyby v predkladaných správach o hospodárení a rozpočtoch, ale kvôli dezinformáciám zo strany predsedu Gála sme nevedeli ani poukázať na neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s účtovníckou firmou – de facto členovia VV SZV boli Predstavenstvom dlhé roky zavádzaní  a držaní v omyle. 

Ako viete, dňa 2.10.2018 prišli na Sekretariát SZV dvaja zástupcovia z Národnej kriminálnej agentúry a dvaja zástupcovia z Finančnej správy, ktorí kládli vedúcemu S-SZV otázky ohľadom podvodov pri čerpaní dotácii a  daňových priznaní, zodpovedných osôb a štatutárov. Štatutárnym orgánom SZV je VV SZV a ja ako členka VV SZV, predsedníčka RZ SZV pre Trnavský kraj a zároveň delegátka VZ SZV pociťujem hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim stavom a tým, že napriek hrubým porušeniam povinností príslušné osoby nepreukázali žiadnu sebareflexiu a ani nebola voči nim vyvodená žiadna zodpovednosť.

Naviac, mám pochybnosti aj ohľadom ďalších zmlúv, ktoré SZV v minulosti uzavrel a dávam týmto na ÚKRK podnet na ich preskúmanie a odporúčanie nápravných opatrení:

 1. Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzavretej s Advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je syn jedného z členov VV SZV, uzavretej v roku 2015 bez prerokovania a schválenia VV SZV (o existencii zmluvy s (vtedy nepomenovanou) právnickou firmou som sa dozvedela od člena Predstavenstva v prvý deň konania VZ tj 12.11.2016, ale zmluva mi bola sprístupnená S-SZV až 4.10.2018)
 • Dohody o podpore vzdelávania v oblasti včelárstva z roku 2010 uzavretej s SOŠ Pod Bánošom jej riaditeľom Ing. Fiľom a predsedom SZV Gálom, ktorá zaväzuje SZV aby spolupracoval pri zriadení Centra pre odbornú prípravu a vzdelávanie vo včelárstve pri SOŠ nasledovne (čl 2.2 dohody): „..sa Zmluvné strany dohodli, že po vzniku Centra budú zmluvné strany spolupracovať na podpore Centra okrem iného tak, že SZV poskytne všetku súčinnosť a urobí všetky kroky potrebné k tomu, aby mohol zabezpečiť (a poskytnúť SOŠ a Centru) najmä za súčasného využitia európskych ako aj štátnych programov pomoci a podpory (fondov) (ďalej takáto pomoc a podpora aj len „Podpora“) pre SOŠ a Centrum produkty a nástroje, ktoré budú slúžiť na výchovu a vzdelávanie študentov včelárstva v SOŠ a najmä Centre..“ a tiež (čl 2.3 dohody): Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak nadobudne vlastnícke právo k Učebným pomôckam SZV, tento ho po splnení podmienok požadovaných príslušnou legislatívou prevedie na SOŠ a to za cenu, ktorá bude určená dohodou, najviac však v sume predstavujúcou rozdiel v sume medzi nadobúdacou hodnotou Učebných pomôcok zaplatenou SZV a získanou Podporou.“ tj táto zmluva predpokladá neobmedzený rozsah plnenia, čo sa celé roky prejavuje m.i. aj na výške čerpania podpôr z NP pre SOŠ (rok 2015/16: 98 496,67 eur, rok 2016/17: 77 168,37 eur, rok 2017/18: 69 784,87 eur)a i. (neviem, či bola zmluva prerokovaná VV SZV nakoľko som vo VV SZV až od novembra 2012, táto zmluva mi bola S-SZV sprístupnená 17.10. 2018)

Mám za to, že aj keď navonok v mene štatutárneho orgánu koná predseda Ing. Gál, že je potrebné aby boli členovia VV SZV dopredu informovaní o obsahu zmluvy (či dohody), aby mali možnosť ju pripomienkovať, a hlavne aby ju schválili ešte pred samotným aktom podpísania zmluvy/dohody. Taktiež si myslím, že Dohoda o podpore vzdelávania s SOŠ Pod Bánošom je minimálne od roku 2016, keď sa Ing. Fiľo stal členom VV SZV, v rozpore s dobrými mravmi nakoľko tu ide o konflikt záujmov a z toho dôvodu by mala byť okamžite vypovedaná.

 • Samotná ÚKRK pri kontrolách okrem nezrovnalostí v hospodárení SZV zistila, že oprávnenie pre nakladanie s účtami SZV mala FO, ktorá je v priamom príbuzenskom vzťahu s predsedom Ing. Gálom, ktorá nemala so SZV uzavretý pracovno-právny vzťah, poverenie a ani hmotnú zodpovednosť, čím sa dá vyššie uvedená skutočnosť označiť ako vysoko riziková a úplne v rozpore s dobrými mravmi. Naviac, o týchto skutočnostiach t.j. o prístupe dcéry predsedu Gála k účtom SZV bez pracovno-právneho vzťahu a hmotnej zodpovednosti bol VV SZV informovaný až formou Správy z kontroly ÚKRK. V minulosti tak dochádzalo k bankovým operáciám o ktorých VV SZV nemal žiadnu vedomosť – ako bola napríklad zápožička v celkovej sume 20 000 eur z účtu SZV na účet OZ Združenie Slovenská včela (kde je Ing. Bohinská-Gálová doteraz zamestnaná t.j. – 14.9., 20.9., 21.9.2016 a následne k jej vráteniu 24.10, 25.10. a 25.10.2018), pričom sme sa o takýchto praktikách dozvedeli až s veľkým časovým odstupom od predsedu Ing. Gála až na zasadnutí VV SZV v apríli 2018 s tým, že išlo o „úhradu dočasnej zápožičky od  SZV pre ZSV“, a ja nemám vedomosť, že by k tejto zápožičke bola uzavretá zmluva medzi SZV a ZSV.

Vážený pán predseda, nakoľko od vykonania auditu za rok 2016, ktorý poukázal na veľké chyby vo vedení účtovníctva a v hospodárení zväzu už uplynuli 4 mesiace a všetky vyššie uvedené informácie zbytočne oslabujú dôveryhodnosť SZV, dovoľujem si v mene všetkých organizácií SZV ktoré zastupujem požiadať Vás, ako predsedu ÚKRK SZV, aby ste bezodkladne zvolal zasadnutie ÚKRK SZV a vzhľadom na závažné pochybenia v hospodárení SZV a činnosť členov VV SZV, resp. Predstavenstva VV SZV v zmysle stanov SZV § 16 bod 2 zvolali Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia SZV.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. S úctou     

v Skalici 17.11.2018                                                                             Ing. Z. Juríčková, PhD.

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy:

 1. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia RZ SZV pre TT kraj konanom 15.11.2018
 2. Dohoda o podpore vzdelávania uzavretá medzi SZV s SOŠ Pod Bánošom z roku 2010
 3. Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá SZV a Fiľo & Partners z roku 2015

Zasadnutie RZ SZV pre TT kraj nov 2018

Zápisnica zo zasadnutia Regionálnej zložky pre Trnavský kraj konaného v Smoleniciach

dňa 15.11.2018

Prítomní:        8 z 13  ZO  SZV – podľa prezenčnej listiny (ZO SZV Trnava, ZO SZV Galanta, ZO SZV Veľké Úľany, ZO Piešťany, ZO SZV Senica, ZO Šaštín-Stráže, ZO Borský Mikuláš, ZO Skalica)

Neprítomní:  ZO SZV Moravský Ján, ZO SZV Dunajská Streda, ZO SZV Šamorín, ZO SZV Veľký Meder, ZO SZV Sereď

Program

 1. Zahájenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení RZ
 3.  Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj z rok 2018 a informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman
 4. Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné
 5. Diskusia
 6. Návrhy na  uznesenia a ich prijatie
 7. Záver
 1. Otvorenie, privítanie – Ing. Z. Juríčková

Predsedníčka Zuzana Juríčková privítala zástupcov ZO SZV z Trnavského kraja, ospravedlnila neprítomného Mgr. Tomáša Blaškoviča a oboznámila členov RZ s  programom zasadnutia, ktorý bol prítomnými schválený. Za zapisovateľa zápisnice bol schválený  Ing. Ján Sukupa a za overovateľa Richard Slatinský.

 • Kontrola plnenia uznesení RZ

Počas kontroly uznesení bolo konštatované, že uznesenia boli splnené ich preložením na rokovanie VV SZV, že uznesenie 10/2017 trvá (osloviť neplatiacich členov Dunajská Streda, Sereď, Šamorín ktoré majú z minulých rokov 2013-16 nedoplatky o ich vyrovnanie), a  uznesenie 11/2017 (preplatenie do 80 eur na nákup demonštračného úľa a jeho nákup do 30.11.2018) je stále v plnení.

 • A: Rekapitulácia aktívít RZ SZV TT kraj za rok 2018 – Ing. Z. Juríčková

V rámci tohto bodu programu Ing. Juríčková poďakovala za podnety od funkcionárov ZO, ktoré boli použité pri tvorbe Národného programu rozvoja včelárstva na roky 2019/20- 2021/22. V tejto súvislosti referovala o rokovaní s Ing. Rybom a Ing. Juhászom, ktorého sa zúčastnila 12.11.2018 na MPSRV SR. Tiež informovala, o výške opeľovacej dotácie, ktorá by mala byť pre tento rok vo výške 1,91 eur.

K realizovaným aktivitám za RZ TT kraj uviedla podujatie Medové raňajky, ktoré absolvovala spolu s veľvyslancom Slovinska 9.2. 2018 na Základnej škole v obci Zeleneč a ešte jednej prednášky, úspešný kurz chov včelích matiek, ktorý zorganizovala pre 30 účastníkov z TT a BA kraja na Včelárskej Paseke v dňoch 10-11.júna 2018, a z jej ďalších činností, ktoré vyplývajú aj z jej funkcie v ROP: inštaláciu výstavy na Paseke ktorú zapožičala z Liptovského múzea v auguste 2018, nákup exponátov pre Paseku, účasť na januárovom, aprílovom, júnovom, a júlovom zasadnutí VV SZV, o jej snahe o vyslovenie nedôvery predstavenstvu, ktoré však nebolo zaradené ako bod rokovania VV SZV v júni 2018, o vykonaní inventarizácií na Svrčej a Paseke v marci 2018 (inventúra hmotného majetku) a časti účtovných dokladov v novembri 2018, o realizácii kurzu apipunktúry a odborného seminára pre 60 účastníkov v dňoch 27-28 októbra 2018, o jej práci v odborných komisiách SZV a i.

 • B: informácia k aktuálnemu stavu v SZV – Ing. Z. Juríčková, Ing. J. Engelman

Ing. Juríčková bližšie informovala o nezrovnalostiach vo vedení správ o hospodárení, problémoch s účtovníctvom za minulé roky, upozornila na prítomným členom zaslanú Správu audítora, atd., ktoré Ing. Ján Engelman doplnil o informácie o vykonávaní kontrol členmi ÚKRK a zistených skutočnostiach.   

 • Návrh na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZV a iné

Návrh na zvolanie MVZ vzniesla 13. októbra RZ SZV pre Nitriansky kraj a požiadala o podporu ZO SZV na celom Slovensku. Priamo aj formulovali, že MVZ by malo byť zvolané v januári 2019. Ako uviedla Z. Juríčková, predmetom MVZ by malo byť odvolanie súčasného predstavenstva, menovanie poverených zástupcov SZV na konanie v mene SZV a na prípravu VZ ktoré by sa uskutočnilo pravdepodobne koncom októbra 2019.

 • Diskusia – pripomienky a podnety zástupcov ZO

V diskusii Ing. Juríčková doplnila informácie o rozhodnutí KPÚ ktorým vyhlásili Paseku za NKP (ešte nie je právoplatné), o zrenovovanom včelíne, amfiteátri, a opravených úľoch a iných exponátoch.

Počas diskusie vzniesli zástupcovia zúčastnených ZO SZV otázky k práci sekretariátu a predstavenstva, k plneniu uznesení VZ a bohatú diskusiu k informáciám , ktoré odzneli počas stretnutia. Vzniesli tiež návrhy na uznesenia.

 • Prijatie uznesení

Uznesenie 11/2018:  RZ poveruje Ing. Juríčkovú a Ing. Engelmana presadzovať uznesenia vo VV SZV a ÚKRK.  

Uznesenie 12/2018:  RZ berie na vedomie Správu auditora

Uznesenie 13/2018: RZ na základe auditu poveruje Ing. Z. Juríčkovú na vyslovenie nedôvery predstavenstvu na najbližšom zasadnutí VV SZV

Uznesenie 14/2018: RZ žiada predsedu ÚKRK o zvolanie zasadnutia UKRK a hlasovania o zvolaní MVZ

Uznesenie 15/2018: RZ žiada VV SZV o vyzvanie predsedu KRK ZSV na predloženie účtovnej závierky a správ revíznych komisií ZSV

Uznesenie 16/2018: RZ žiada o čo najskoršie zvolanie MVZ, s termínom najneskôr do 31.3.2019.

Uznesenie 17/2018: RZ žiada o uverejnenie správy o rokovaní RZ TT kraja a požiadavke na zvolanie MVZ v časopise Včelár

Uznesenie 18/2018: RZ žiada, aby sa oslavy 100. rokov existencie jednotnej včelárskej organizácie uskutočnili s rozpočtom do 35 000 eur z prostriedkov SZV

Uznesenie 19/2018:RZ žiada aby boli každoročne zverejňované správy o hospodárení overené ÚKRK na webe SZV a v časopise Včelár

Uznesenie 20/2018: RZ žiada aby sa VV SZV zaoberal ekologickou situáciou vo včelárstve – proti plytvaniu pesticídmi, proti nešetrným poľnohospodárskym praktikám, atd.

Uznesenie 21/2018: RZ vyslovuje dôveru svojim zástupcom vo VV SZV a ÚKRK

Všetky uznesenia boli jednomyseľne schválené prítomnými zástupcami ZO SZV.

 • Záver

Na záver zasadnutia sa Ing. Juríčková poďakovala zástupcom ZO SZV za aktívnu účasť.

V Smoleniciach, 15.11.2018

Zapísal: Ing. Ján Sukupa   

Overil: Richard Slatinský