Podnet na ÚKRK – feb 2019 – používanie ochrannej známky SZV na obchodnú činnosť treťou osobou bez súhlasu majiteľa

Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

v Skalici 18.2.2019                                                                            

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k používaniu ochrannej známky SZV na obchodnú činnosť treťou osobou bez súhlasu majiteľa ochrannej známky

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola uznesení VV SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko je od roku 2016 ochranná známka – priemyselný vzor SZV používaná treťou osobou na jej obchodnú činnosť bez súhlasu jej vlastníka,  dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Predseda Ing. Ľudovít Gál a člen VV SZV Ing. Pavel Fiľo umožnili, aby nezisková organizácia Včelársky servis n.o. mohla používať na svoju obchodnú činnosť ochrannú známku SZV bez súhlasu VV SZV, čím došlo k porušeniu vlastníckych práv SZV v zmysle Zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov § 8 – „Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo službami používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.“ Za používanie označenia podľa §  8 odseku 2 sa považuje najmä „umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru, ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby, dovoz alebo vývoz označeného tovaru, a používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame.“

Sklenený 720 ml pohár tzv. Zväzový pohár je obchodným tovarom neziskovej organizácie Včelársky servis n.o. so sídlom Pod Bánošom 4258/80, 974 01Banská Bystrica, a je skladovaný a predávaný v priestoroch SOŠ Pod Bánošom 80, v Banskej Bystrici, ale aj  u predajcov Miroslav Kozma, Michalovce, a Včeláreň s.r.o. v Preseľanoch. 

Včelársky servis n.o. bol založený 16.3.2016 a jeho IČO je 50233611

Zakladatelia: 1. Ing. Pavel Fiľo, J. Cikkera 1149/4, 974 01 Banská Bystrica

                      2. Ing. Ľudovít Gál,  Hlaváčikova 3110/8, 841 05 Bratislava

Štatutárny orgán – Riaditeľ: Ing. Pavel Fiľo, J. Cikkera 1068/9, 974 01 Banská Bystrica

Druh všeobecne prospešných služieb: 1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

                                                             2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a IS

                                                             3. služby na podporu RR a zamestnanosti

Nakoľko som členkou VV SZV od novembra 2012, viem, že sme nikdy neschvaľovali použitie priemyselného vzoru Slovenský med s logom SZV pre túto n.o. Pamätám si, že sme riešili použitie tohto priemyselného vzoru firmou S. AMBROSIUS s.r.o. zo Želiezoviec, ktorá na to tiež nemala súhlas VV SZV. Práve členovia VV SZV, sú nakoniec tými, čo nedodržiavajú nimi prijímané právne dokumenty.

Je tam niekoľko možných riešení, asi by som sa prikláňala k tomu, aby použitie priemyselného vzoru pre neziskovú organizáciu Včelársky servis n.o. bolo do budúcnosti umožnené, ale spoplatnené (napr. za poplatok 1 000 EUR ročne, resp. na celé obdobie rokov 2016-2025 v sume 10 000 EUR) – navrhovaná čiastka je myslím vzhľadom na ziskové hospodárenie akceptovateľná aj pre Včelársky servis n.o. Výkazy ziskov a strát a výročné správy sú dostupné na:  http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1614785 

Čo sa týka argumentov a dokumentov predložených pánom Ing. Fiľom, tie nie sú obsahom môjho podnetu, pretože si nemyslím, že je našim cieľom skúmať že n.o ktorá bola založená pre účely vzdelávania nemá nič spoločné so vzdelávaním, skúmať pravosť dohody o poskytnutí priestorov (ktorá nie je hodnoverná kvôli tomu, že je na nej použitá pečiatka Včelársky servis n.o. ešte pred dátumom existencie tejto n.o. a i.), ani budúci účel využitia prostriedkov z hospodárenia Včelársky servis n.o., ktoré je plne v rukách jej riaditeľa Ing. Pavla Fiľa ml, a členov orgánov tejto n.o. ktorých tvoria rodinní príslušníci Ing. P. Fiľa a Ing. Ľ. Gála.

Preto sa nateraz držme len informácie z mailu pána Fiľa (z 8. januára 2019) a ďalších skutočností:

Taktiež dohodu neziskovej organizácie so školou, na základe ktorej všetka činnosť N.O. je na podporu vzdelávania vo včelárskom odbore. Pre školu, ako aj kontrolné orgány,  je  aj možnosť úplnej kontroly účtovníctva. To isté platí aj pre UKRK. Z uvedených dokumentov vyplýva, že N.O. nemá nič spoločné so vzdelávaním a ani nikdy nevyberala a ani nedostávala podporu od účastníkov školenia. Čísla uvedené vo výročnej správe dávajú len fakturácie od dodávateľov z Maďarska bez DPH a príjmy od tuzemských odberateľov aj s DPH.“, ktoré hovoria o tom, že: 1) zväzový pohár je obchodným tovarom Včelársky servis n.o.,  a 2) že predaj zväzového pohára je ziskovou aktivitou (je predávaný aj inými subjektami), ako aj 3) z konštatovania že majiteľom ochrannej známky s ® je SZV a faktu že použitie priemyselného vzoru Slovenský med SZV® schvaľuje VV SZV a tento neprijal uznesenie, resp. nebola uzavretá licenčná dohoda umožňujúca použitie ochrannej známky žiadnej tretej osobe.

Vážený pán predseda, ÚKRK SZV má niekoľko možností ako riešiť takéto situácie – jednou z nich je aj navrhnúť disciplinárne opatrenie (napr. napomenutie) pre vyššie uvedených členov VV SZV.

Na záver si dovoľujem upozorniť, že v zmysle § 8a ods 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach „právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ochrannej známky dozvie o škode alebo o nemajetkovej ujme a o tom, kto za ňu zodpovedá.“

Žiadam Vás preto o čo najskoršie preskúmanie podnetu a návrh nápravných opatrení. Za odpoveď  k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Na vedomie: Členovia ÚKRK SZV