Zasadnutie RZ v Trnavskom kraji 28.8.2012

Dňa 28.8.2012 sa v Kráľovej pri Senci uskutočnilo rokovanie RZ SZV Trnavského kraja. Otvoril a viedol ho predseda Rudolf Moravčík, ktorý privítal zástupcov 12 ZO SZV a hostí. Prítomní boli oboznámení s hodnotiacou správou za uplynulé obdobie, so správou o nakladaní s majetkom RZ, a správou kontrolnej a revíznej komisie.

Dňa 28.8.2012 sa v Kráľovej pri Senci uskutočnilo rokovanie RZ SZV Trnavského kraja. Otvoril a viedol ho predseda Rudolf Moravčík, ktorý privítal zástupcov 12 ZO SZV a hostí. Prítomní boli oboznámení s hodnotiacou správou za uplynulé obdobie, so správou o nakladaní s majetkom RZ, a správou kontrolnej a revíznej komisie. Trnavská RZ má 13 ZO so 976 včelármi chovajúcimi 19 868 včelstiev, pričom po roku 2010 nastal nárast a omladenie členskej základne. Z posledných aktivít najvýznamnejšou bolo 80. výročie Včelárskej paseky, ktoré sa uskutočnilo v auguste 2012. V rámci diskusie bola pozitívne hodnotená práca RZ za predchádzajúce obdobie, zvlášť úspešná Národná výstava v Trnave v roku 2009, ale veľký priestor bol venovaný aj problémom spojeným s neodvádzaním členských príspevkov niektorými ZO. Ako uviedol Ing. Ján Engelman, Revízna komisia preveruje, ktoré ZO neprispeli počas uplynulého volebného obdobia a z akého dôvodu. Zároveň pripomenul, že časť finančných prostriedkov je určená na propagáciu práce včelára ako aj propagáciu významu včelích produktov a zo zvyšovania úrovne informovanosti verejnosti profituje celá členská základňa, t.j. každý včelár v podobe lepšieho zhodnotenia pri predaji svojich produktov. Nespokojnosť s odvodom členských príspevkov vyjadrila aj Návrhová komisia, ktorá na záver stretnutia zaviazala výbor RZ zapracovať všetky pripomienky do podkladov k X. Valnému zhromaždeniu SZV a uložila novému vedeniu RZ TT pripraviť plán práce na nadchádzajúce volebné obdobie ako aj rozpočet na prvý rok činnosti. Ako hlavné požiadavky na zlepšenie činnosti SZV odznela potreba vyššej informovanosti o stave a možnostiach čerpania dotačných prostriedkov z Národného programu v časopise Včelár, ako aj požiadavka na Predstavenstvo a Výkonný výbor SZV aby pri nakladaní s majetkom zväzu konali v duchu ochrany a zveľaďovania majetku zväzu a pri akomkoľvek pohybe so zväzovým majetkom vždy informovali členskú základňu s dostatočným časovým predstihom. Taktiež, aby v rámci príslušných orgánov štátnej správy maximálne presadzovala záujmy včelárov a vytvárala tak čo najlepšie podmienky na chov včiel a ochranu životného prostredia.


 


Do funkcie predsedu RZ SZV trnavskí delegáti zvolili Ing. Zuzanu Juríčkovú, PhD., za podpredsedu Vladimíra Klačana, za predsedu RK Ing. Jána Engelmana a za hospodára Ing. Ladislava Németha.