Podnet na ÚKRK – nov 2018 porušenie Stanov SZV § 19 ods 4

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k porušeniu Stanov SZV a žiadosť o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola Stanov SZV ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko mám dojem, že došlo k porušeniu paragrafu 19 Stanov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa Stanov SZV § 19 ods 4: „organizačné zloženie Sekretariátu SZV a počet pracovníkov stanovuje na návrh podpredsedu SZV pre zväzovú činnosť Výkonný výbor.“ Zamestnanec Ing. Peter Ostrožlík  bol prijatý do zamestnania predsedom SZV Ing. Gálom dňa 3.2.2017 na plný úväzok, na dobu určitú (jeden rok) pričom pracovný pomer sa mu začal 6.2.2018. Mám za to, že bol prijatý ešte v dobe, keď na S-SZV pracovala Ing. Zuzana Píšová (myslím, že na 6 hodinový úväzok) a keď tu pracovala aj Ing. Gabriela Ďurinová (myslím, že na polovičný úväzok). Prijatím Ing. Ostrožlíka do zamestnania tak bolo vytvorené tretie pracovné miesto, ktoré podľa mňa nebolo schválené VV SZV. Následne, Ing. Píšová odišla na MD a Ing. Ďurinová začala čerpať dlhodobú PN (myslím, že z dôvodu rizikového tehotenstva). Po ich odchode na MD a PN a po výpovedi Ing. Ostrožlíka boli prijatí do zamestnania na SZV pracovníci:

Ing. Silvia Belzárová

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Jozef Kubík (vytvorenie jeho pracovného miesta bolo schválené VV SZV)

Ing. Eva Ilavská

A podľa ústnej informácie k 1.8. 2018 boli prijatí na SZV títo (už bývalí) zamestnanci ZSV:

Nikola Kallnasyová

Mgr. Linda Michalkova

Bc. Veronika Bokorová

Myslím si, že minimálne vo vyššie uvedených prípadoch Ing. Ostrožlíka, Kallnasyovej, Mgr. Michalkovej, Bc. Bokorovej, (+?) došlo k prekročeniu kompetencií predsedu SZV Ing. Gála, a porušeniu § 19 stanov SZV nakoľko k vytvoreniu týchto pracovných miest neexistuje uznesenie VV SZV.

Žiadam Vás preto o návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a o preskúmanie záznamov o počte pracovníkov sekretariátu SZV a ich pracovných zmlúv – tj. aby bolo zrejmé, že ktorý z nich zastupuje ktorého počas trvania MD/RD.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 18.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV