Podnet na ÚKRK nov 2018 – neoprávn čerp SC

  Slovenský zväz včelárov – ÚKRK

Ing. Jaroslav Zhorela

Svrčia 14

842 08 Bratislava 4

Vec: žiadosť o preskúmanie podnetu k neoprávnenému čerpaniu finančných prostriedkov 

Vážený pán predseda, 

ÚKRK SZV za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu SZV. Podľa § 20 ods. 3 stanov SZV medzi hlavné úlohy ÚKRK patrí kontrola hospodárenia ústredných orgánov zväzu ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Nakoľko sa obávam, že došlo k porušeniu interných predpisov SZV, dovoľujem si Vám postúpiť podnet:

Podľa § 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách je možné preplatiť cestovný príkaz len zamestnancovi. Mám za to, že do roku 2018 nebol Ing. Gál zamestnancom ani dohodárom SZV.

Taktiež mám za to, že nakoľko Ing. Gál mal trvalý pobyt uvedený v Občianskom preukaze, aj na iných dokumentoch (napr. doklad k žiadosti o preplatenie dotácie od PPA, a verifikačnom dokumente pre partnerov verejného sektora, ktoré zasielam v prílohe)  na adrese Hlaváčiková 8, Bratislava, že vyúčtovanie nákladov za uskutočnené cesty ktoré boli realizované na trase Jelenec – Bratislava – Jelenec nebolo oprávnené (tj pre dochádzanie na Svrčiu 14, resp. MPRV SR, PPA a pod).

Ing. Gál bol tým, ktorý mal počas niekoľkých volebných období oprávnenie schvaľovať služobné cesty a schvaľoval ich sám sebe aj členom VV SZV a ÚKRK SZV, ale aj iným osobám napriek tomu, že  zamestnancami neboli.

Mám za to, že vyššie uvedeným konaním porušil interné predpisy  SZV a že mohlo dôjsť k škode značného rozsahu.

Žiadam Vás preto o kontrolu dokladov k vyúčtovaniu služobných ciest za obdobie do roku 2018. Tiež o identifikáciu,  či došlo zo strany Ing. Gála k úmyselnému konaniu, alebo či došlo k pochybeniu pri spracovaní účtovných dokladov inou osobou, resp. či nedochádzalo k chybám pri kontrole oprávnenosti čerpania týchto nákladov. Zároveň Vás žiadam o  návrh disciplinárnych a nápravných opatrení.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou    

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

v Skalici 22.11.2018                                                                            

Na vedomie:

Členovia ÚKRK SZV, členovia VV SZV, funkcionári ZO združených v RZ SZV pre TT kraj

Prílohy: verifikačný dokument pre register partnerov verejného sektora, tlačivo pre preplatenie finančnej pomoci pre nákup včelstiev