Zasadnutie RZ – zápisnica a uznesenia z 12. apríla 2013

Dňa 12.4.2013 sa stretli zástupcovia ZO SZV združení v RZ SZV pre trnavský kraj na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, aby prerokovali nasledovné body programu:


Program:Dňa 12.4.2013 sa stretli zástupcovia ZO SZV združení v RZ SZV pre trnavský kraj na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, aby prerokovali nasledovné body programu:


Program:


1.       Otvorenie


2.       Informácia o činnosti v rámci VV


3.       Uznesenia z výročných schôdzí ZO  


4.       Program činnosti RZ pre Trnavský kraj pre rok 2013


5.       Návrhy aktivít RZ pre podporný rok 2013/2014        


6.       Zásady pre prijímanie uznesení RZ formou „per rollam“


7.       Kompetencie pre nakladanie s finančnými prostriedkami RZ pre TT kraj


8.       Výchovno-vzdelávacia činnosť v rámci Trnavského kraja


9.       Diskusia


10.     Uznesenia


11.     Záver


Zápisnica s uzneseniami a prezenčná listina sú v prílohe.